Valt de dag van de hemelvaart van Christus niet samen met de dag van zijn kruisiging? Waren diens laatste woorden op Golgota niet: 'Vader, in uw handen beveel Ik mijn geest'? Zijn sterven was toch al een thuiskomen? Vanaf dat moment was Hij in het Vaderhuis.

 

Op Golgota is de overwinning behaald! 'Het is volbracht!' Zegevierend keerde Christus terug naar de hemel. De verkondiging van zijn overwinning kon beginnen. Allereerst in  het dodenrijk. Daar verkondigde Hij zijn overwinning aan de generaties die zich van Hem hadden afgekeerd, en in het dodenrijk waren opgesloten. Petrus spreekt in een van zijn brieven over deze prediking in de diepste krochten van het heelal (1Pet.3,9).

 

Overwinnaar

In feite was de Goede Vrijdag al de dag van de hemelvaart van onze Heiland. Ondertussen werd zijn lichaam nog wel in het graf gelegd. Wilde de Vader daarmee voor ons (mensen met beperkt inzicht) niet duidelijk maken dat Jezus daadwerkelijk was gestorven?

Maar na drie dagen bleek zijn graf leeg. De Vader had zijn Zoon opgewekt! Was ook deze opwekking niet nodig, zodat wij zeker konden weten dat Hij overwinnaar is, en ook dat de Vader het offer van zijn Zoon had aanvaard?

Na zijn opstanding verscheen Jezus met zijn verheerlijkt lichaam aan zijn discipelen. Maar na veertig dagen kwam een einde aan die verschijningen. De discipelen zagen toen een wolk als teken van Gods heerlijkheid die Jezus onttrok aan hun ogen.

Vanaf dat moment verscheen Christus niet meer af en toe met zijn verheerlijkt menselijke lichaam bij zijn gemeente zoals Hij dat deed gedurende veertig dagen na zijn opstanding. De dag van de hemelvaart is de dag van het einde van zijn verschijningen. Hij is nu voortdurend bij zijn Vader, totdat Hij zal terugkeren op aarde met datzelfde lichaam in goddelijke kracht en majesteit.

In de hemel werkt Christus eraan dat al de zijnen eens in heerlijkheid bij Hem zullen zijn. Hij is daar tot hun heil. De hemelvaart van de Heiland is heilzaam met het oog op hun eeuwige leven.

 

Pleitbezorger

In de hemel is Christus de Pleitbezorger van de gelovigen bij God (Rom.8,4). Daarom hoeven zij niet bang te zijn voor het moment dat zij voor de Almachtige verschijnen.

Dat moment zal voor ieder komen: sterven is God ontmoeten. Maar liefde drijft de vrees uit. Christus is een bijzonder effectieve Pleitbezorger voor de zijnen. Brengt Hij nu al niet voor de hemelse rechtbank in dat Hij zijn bloed heeft gegeven? Dat Hij de schuld heeft betaald? Dat de straf gedragen is?

Op de Hemelvaartsdag kijkt zijn gemeente dan ook omhoog, in verwondering en met diepe eerbied voor deze Pleitbezorger die zelf de onmetelijke schuld voor de zijnen gedragen heeft. Ze kijkt ook naar Hem in vertrouwen. Zijn belofte is waar: wie in oprecht geloof met Hem verbonden is, is gerechtvaardigd en wordt niet veroordeeld.

Maar er is meer. Kinderen van God mogen weten dat hun Hoofd in de hemel is. Wie gelooft is toch aan Hem verbonden zoals een lichaam aan zijn hoofd? Waar Hij is, daar zijn de zijnen.

Wat een troost voor wie op Hem vertrouwt! Hij is daar het onderpand van zijn gemeente, en de garantie dat ook zij eens zullen zijn waar Hij is. Hij zal de zijnen tot Zich nemen. Het feest van hemelvaart doet hen dan ook uitzien naar de dag van hun eigen hemelvaart. Zou dat niet de allerbeste dag zijn die je kunt meemaken, wanneer je de poorten van het hemelse koninkrijk mag doorgaan?

 

Herder

Maar daarmee is de betekenis van Christus' hemelvaart nog niet uitgeput. Christus staat niet alleen in de hemel de zijnen bij, maar ook op aarde. Daar blijft Hij hen leiden als een herder. Hij doet dat via zijn speciale gezant, de heilige Geest. Zoals Christus na zijn hemelvaart in de hemel voor de zijnen intreedt voor het aangezicht van de Vader, zo verleent de Geest hen bijstand op aarde. Hij werkt in hen met goddelijke kracht. Die kracht stelt in staat tot een nieuw leven. Wat dat nieuwe leven inhoudt? Dat je gericht bent op wat boven is, waar Christus is (Kol.3.1).

Ook daarom doet het feest van de hemelvaart van de Here Jezus opzien naar de hemel. Dat opzien is een verlangen naar het werk van de Geest in de gemeente. Het feest van hemelvaart roept om het Pinksterfeest! Tegelijkertijd verlangt ieder die gelooft, naar de krachtige en heilzame doorwerking van de vrucht van de heilige Geest in zijn persoonlijk leven hier en nu, zodat hij meer en meer gaat zoeken wat boven is, waar Christus is, aan de rechterhand van God de Vader. De Heiland zelf geeft dat verlangen, en ook kracht vol te houden tot zijn wederkomst: 'Zie, Ik ben met u, alle dagen, tot aan de voleinding van de wereld' (Mat.28,20). 

 

D. J. Steensma, Feanwâlden  


Commentaar

 • China 2018-04-20 19:27:11

  Amerika versus Rusland. De naoorlogse generatie is ermee opgegroeid. Het is verleden tijd. China...

 • De kracht van de Opgestane Heer 2018-04-13 18:24:37

  Een maand geleden waren we getuige van de kracht van de Opgestane Heer. En dat in 2018! Jezus...

 • Katholiek 2018-04-06 17:44:28

  Als donateur van het Wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie ontvang ik bij het...

 • Samenwerkingsgemeenten, ambtsdragers en classis 2018-03-30 17:09:01

  De laatste generale synode van onze kerken nam een besluit over ambtsdragers uit...