Dit praktische boekje gaat over duurzaamheid. Verschillende personen worden in dit boek geïnterviewd. Het zijn allemaal mensen die op de een of andere manier bij dit thema betrokken zijn. Ieder hoofdstuk sluit af met tips voor een duurzaam leven. Aan het einde van het boek worden een drietal suggesties gedaan voor bijbelstudiegroepen. Er zijn vragen te vinden waardoor de hoofdstukken ook besproken kunnen worden in groepsverband.

Jan Pool schreef dit boek over de Heilige Geest, omdat hij sterk het idee had dat de Heilige Geest zelf hem daartoe drong. Eigenlijk zou hij een boek schrijven over de Bergrede, maar hij ervoer de leiding van de Geest om zijn plannen te veranderen. Zo kwam dit boek tot stand.

In dit boek bespreekt hij diverse aspecten die cirkelen om de vraag wie de Heilige Geest is en wat Hij doet. Daarbij benadrukt de auteur dat er een sterke onderwaardering is voor het werk van de Geest. Opvallend is dat de auteur zich daarbij niet beperkt tot de traditionele kerken, maar ook in de meer charismatische kerken ziet hij in veel gevallen weinig van het werk van de Heilige Geest.

Jongeren die zijn afgehaakt bij de kerk en het christelijk geloof, geven vaak aan dat ze mensen in hun leven kennen die het ene zeiden, maar het andere deden. In het eerste artikel stelden we de vraag: hoe kunnen we een goede identificatiefiguur zijn voor onze kinderen?

Het is belangrijk dat we Bijbelse normen en waarden niet alleen onder woorden brengen, maar ze in ons binnenste dragen. Die binnenkant wordt zichtbaar naar buiten toe, in liefde tot God, onszelf en onze naaste. Als we zo leven, zien onze kinderen in ons een spiegel van God. Hoe dat kan? Als God met Zijn Geest in ons woont en werkt. Dan schrijft Hij Zijn wet in ons binnenste en ontstaat er liefde naar boven, liefde naar binnen en liefde naar buiten. Onze kinderen zien dan dat het ‘klopt’ en verlangen er ook naar God te kennen. Nu de vraag: hoe zien onze kinderen dat we onze naaste liefhebben als onszelf?

In 2017, bij het 125-jarig (voort)bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vanaf nu CGK) in Nederland, is de canon CGK tot stand gekomen. Wat wilde je altijd al weten en wat mag je niet vergeten. Deze serie beoogt een enkel element uit te lichten. Kort en bondig.

Wist je dat . . . . .

-       in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 zich een enorme natuurramp voltrok in Zeeland

Op 21 januari hebt u uw 25-jarig ambtsjubileum gevierd. Wat gaat er door u heen bij zo’n jubileum?

Heet dat niet een ‘Mart-Smeets-vraag’? Twee woorden: verwondering en dankbaarheid. Niet cliché, maar echt. Verwondering dat God mij in Zijn dienst heeft willen nemen terwijl ik mij met Paulus ook een aarden kruikje weet. En dankbaarheid omdat Hij mij, en ook ons samen - in de afgelopen 25 jaren steeds nabij was. Ook in moeilijke jaren.

In een serie korte artikelen wil ik samen met u en jullie kijken naar wat we de Orde van dienst noemen. De dingen die gebeuren in een kerkdienst. Want elk onderdeel heeft zijn eigen rol en achtergrond, maar kennen we die nog? Het lijkt ons goed om als het ware de boel af te stoffen en ons af te vragen: Waarom doen we de dingen die we doen?

Hoe vaak bidden we eigenlijk?
Als je in een kerkdienst gaat turven, zul je zien dat we gemiddeld genomen twee keer bidden. Maar klopt dat wel? Is dat niet erg weinig? We mogen niet vergeten dat zingen een vorm van bidden is. Volgens kerkvader Augustinus staat één keer zingen gelijk aan twee keer bidden. Dus ook alle momenten van samenzang (gemiddeld zes keer per dienst) zijn in principe gebeden. Door ons zingen spreken we met onze Hemelse Vader. Wij danken Hem voor Zijn zegeningen en wij vragen om Zijn leiding en hulp.

Commentaar

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...

 • Dit is de dag 2023-01-13 18:31:25

  Voor alle lezers: veel heil en zegen voor 2023! Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd goede...

 • Toename van psychische klachten 2022-12-16 18:06:13

  Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan onder volwassenen in Nederland. Daaruit bleek dat...

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...