ImageAls Chr. Geref. Kerken hebben we een actief deputaatschap voor Evangelisatie. Zo is ??n van de secties van dit deputaatschap, de sectie Kerkondersteuning, bezig in grootstedelijke gebieden de kerkaanplant aan te moedigen. Nieuwe gemeenten ontstaan en onder Gods zegen zien we daar bijzondere dingen gebeuren. Nu daar nieuwe ontwikkelingen zijn is terecht op de laatste Generale Synode gevraagd: maar het platteland, wat gebeurt daar? De redactie van ons illustere Kerkblad nam deze vraag over en vroeg mij iets te vertellen over het reilen en zeilen van de kerk op het platte land in een regio van het KvhN.


Opvallend is dat de Chr. Geref. Kerk van Dokkum behoorlijke aantrekkingskracht heeft op ouderen en vooral ook jongeren van allerlei achtergrond. Dat betreft zowel hen die lid zijn van een andere kerkelijke gemeente, als ook hen die nauwelijks meer een kerkelijke achtergrond hebben. Omdat alle kerken een plekje hebben op de kerkradio, kunnen alle inwoners van Dokkum met iedere kerkdienst meeluisteren. Naar schatting luisteren er bijna net zoveel mensen via de radio naar onze diensten als dat er kerkbezoek is.  Dankbaar mogen we zeggen dat de gemeente de afgelopen jaren is gegroeid. Zeker wanneer je daartegenover zet een toch wel gestaag wegdruppelende overgang van onze gemeente naar een Evangelische gemeente. Om de aantrekkingskracht van de gemeente te vergroten, zijn we hier in 2002 begonnen met de Alpha-cursus. Vanaf het allereerste begin is dat rijk gezegend. Ieder seizoen zijn er twee cursussen volgeboekt. De resultaten daarvan zijn ook voor eigen gemeente heel zegenrijk. Van buiten de gemeente geeft dat vrij veel toeloop. Ook eigen leden nemen daaraan deel, ook dat heeft hun betrokkenheid vergroot. Mijn hartenwens is dat de hele gemeente de cursus zal doorlopen. De Alpha-cursus en de cursus die ik zelf geef, ik kom er nog op terug, hebben ook een geestelijke verdieping te weeg gebracht. In de zomer van 2007 heeft drs. M.C. Mulder hier de cursus ?Getuigende Gemeente? van Deputaten Evangelisatie gegeven. Deze cursus heeft het verlangen gewekt om meer in de week te spreken over wat jou ten diepste bezighoudt in het geloof. Wellicht dat ook deze cursus heeft bijgedragen aan de aantrekkingskracht van de gemeente.

Inhoud
Verder denk ik dat, naast het persoonlijk getuigenis, de aantrekkingskracht van onze gemeente vooral ook inhoudelijk ligt. We willen een gemeente zijn die staat voor de trouw aan de diepe inhoud van Gods Woord. De boodschap die ons gegrepen heeft, willen we ook hier laten klinken, met als kern: God heeft een persoonlijke brief aan jou, ook aan de inwoners van Dongeradeel, geschreven: de Bijbel. Vanuit dat Woord zegt Hij drie dingen: 1. hoe mooi Hij de hele schepping gemaakt heeft, 2. hoe wij door onze zonde er een puinhoop van gemaakt hebben en nog dagelijks maken en 3. hoe God in Jezus Christus een nieuw begin maakte van Zijn Rijk van Vrede en Gerechtigheid. Aan dat rijk wil Hij alle mensen laten deel krijgen door geloofsovergave aan Jezus Christus. In verkondiging staat deze boodschap steeds weer centraal. Of dat nu een ?gewone? eredienst is of een Evangelisatiedienst of een Jeugddienst, telkens is dat de kern. Zeg maar: de aloude boodschap van zonde en genade blijft de hoofdzaak, ook qua tijdsindeling van de dienst. Daaromheen wordt de eredienst opgebouwd. Eigentijds, persoonlijk, eerlijk. In de verschillende erediensten krijgen dan ook alle muziekinstrumenten van Psalm 150 een plaats. Daarmee is ons streven getekend dat zowel oud als jong zich thuis kan voelen in iedere dienst en niet het gevoel heeft enkele decennia in de tijd terug te gaan in stijl en spraakgebruik. We leven immers in 2010 en we geloven dat die ?oude? boodschap van God juist voor de mensen van nu een actuele spits heeft.

Organisatie
Een derde reden van aantrekkelijkheid is (hopen we): de onderlinge zorg voor elkaar. Om het kerkelijk leven goed te laten verlopen is sinds 2004 een nieuwe structuur gekomen voor het pastoraat. Kort gezegd houdt dat het volgende in. De gemeente telt globaal 300 bezoekadressen. De gemeente is ingedeeld in 4 wijken, van ongeveer 75 adressen. Iedere wijk is ingedeeld in 4 of 5 wijkkringen. De wijkouderling met de wijkdiaken zijn in feite de pastorale motoren. Zij stimuleren en begeleiden de voor iedere wijkkring aangestelde pastorale bezoeker, die de pastorale verantwoordelijkheid heeft over zo?n 15 adressen. Samen met de wijkcontactpersoon (evenveel als pastorale bezoekers) willen ze zorgen voor onderlinge betrokkenheid in de wijkkring. Hoewel dat een op gang komend proces is zien we de eerste zegen ervan. Op deze wijze willen we een hedendaagse vorm van Handelingen 2: 41-47 gestalte geven. Veel gemeenteleden voelen zich op deze wijze betrokken en verantwoordelijk voor elkaar. Van harte hopen we dat de naam van ons kerkgebouw ?de Oase? hierin werkelijkheid wordt.

Wat ik geloof
Voor menig gereformeerd christen is het niet zo gemakkelijk uit te leggen wat nu precies de inhoud is van hun geloof. De overgang bijvoorbeeld van kinderdoop naar volwassendoop wordt vrij gemakkelijk gemaakt. Geloof in de God van de Bijbel heeft echter ook een inhoudelijke kant. Wie God leert kennen wil ook meer van Hem weten. Daarom bieden wij in de gemeente, naast de Alpha-cursus, ook de cursus ?Wat ik geloof? aan. Doel: de kennis van ons gereformeerde bijbelse geloof te verdiepen. Wie mee ontdekt wat onze vaderen in de loop der eeuwen hebben gevonden in Gods Woord als levensschat, wordt rijker en sterker in het geloof en begrijpt wat Paulus bedoelt in Efeze 4:14-15: Dan zijn wij niet meer onmondig, op en neder, heen en weder geslingerd onder invloed van allerlei wind van leer, door het valse spel der mensen, in hun sluwheid, die tot dwaling verleidt,  maar dan groeien wij, ons aan de waarheid houdende, in liefde in elk opzicht naar Hem toe, die het hoofd is, Christus. Voor ons de 4e bouwsteen aan een gezond gereformeerd en bijbels geloofsleven.

Verlangen
Bovenstaande zou opgevat kunnen worden als een opsomming van eigen prestaties, of een handleiding voor een succesvol kerkelijk leven. Niets is minder waar. Ik schreef al: er moet nog veel veranderen. Vooral vanuit de diepste intentie. Geen structuur, geen organisatie en geen voorganger vormt en bouwt een kerkelijk leven, dat is het werk van Gods Geest. Maar Hij wil wel mensen en structuren in Zijn dienst nemen. Daarom, omdat niet wij, maar Christus zijn kerk bouwt, is het een dankbare vreugde om in 2010 mee te mogen bouwen aan de gemeente van Christus, ook op het platte land. Ons gebed is dat we als gemeente van Dokkum tot zegen en voorbeeld mogen zijn voor de hele Noord-Oosthoek van Friesland waar het christelijk geloof, helaas, sterkt tanende is. Daarom zijn de woorden die Paulus schrijft aan de gemeente van Filippi, hoofdstuk 3:12 voor ons een leidraad: Niet, dat ik het reeds zou verkregen hebben of reeds volmaakt zou zijn, maar ik jaag ernaar, of ik het ook grijpen mocht, omdat ik ook door Christus Jezus gegrepen ben.

Dokkum                
G.P.M.v.d.Linden


Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...