{mosimage}Op 21 oktober kwamen de kerken van de classis Hoogeveen samen. Bij toerbeurt roept een kerk de classis bij elkaar. Dit keer was het de beurt van Steenwijk. De roepende kerk heeft de taak om de agenda voor de vergadering op te stellen en de belangrijke stukken rond te sturen.

De vergadering werd gehouden in de prachtig verbouwde Ichthuskerk te Hoogeveen. Er werd vergaderd in de kerkzaal, omdat het luik tussen de keuken en de grote zaal nog niet helemaal geluidsdicht was. De geluiden uit de keuken waar de kosteres met haar helpers druk bezig waren om de kopjes voor de koffiepauze klaar te zetten en de voortreffelijke lunch te verzorgen, zouden maar te veel afleiden.
 
Ds. K. Jonkman opende namens de roepende kerk de vergadering.
Hij las Psalm 12 en hield daar een korte overdenking over. Woorden zijn heel belangrijk. Woorden kunnen veel uitwerken. We leven in een tijd waarin nadruk gelegd wordt op het vrije woord. In Psalm 12 horen we van mensen die valse woorden spreken. Daartegenover staat dat de woorden van de Here zuivere woorden zijn. In de vergadering zullen veel woorden gesproken worden. Laten het goede woorden zijn.
Hij memoreerde het overlijden van br. Kerssies van Hardenberg. De vorige vergadering was hij nog aanwezig. In het gebed droeg hij de familie Kerssies op. Ook voor ds. Van Dalen, die overspannen is, en voor zijn gezin werd gebeden. Hij dankte voor de predikanten die in de afgelopen periode een ambtsjubileum mochten vieren, of dat binnenkort doen. Ook werd gedankt dat Emmen in ds. G. Huisman weer een eigen predikant heeft gekregen.
Nadat nagegaan was aan de hand van de lastbrieven of iedereen er was, gaf hij de leiding over aan het moderamen: preses ds. S. Otten, scriba ds. J. van ’t Spijker (die beiden de afgelopen periode hun 25 jarig ambtsjubileum mochten vieren) en assesssor ds. J.J. Lof.
 
Op vaardige wijze gaf de preses leiding aan de vergadering. Meer dan eens klonk uit zijn mond het woord ‘ordentelijk’. Alles moet op een goede ordelijke manier gedaan worden. De regels van de kerkorde zijn niet bedoeld om het kerkelijke leven te beknellen en alles te vertragen, maar juist om chaos te voorkomen en alles in goede banen te leiden.

Er kwam heel wat aan de orde. Zo was er een verslag van onze vertegenwoordigers in de Interkerkelijke Commissie voor het pastoraat onder doven in Drenthe. Op deze wijze werd weer aandacht gevraagd voor dit werk. Dove mensen horen er helemaal bij in de kerk. Er is veel waardering voor de inzet van ds. Dingemanse en de I.C.
Bij de stukken zat ook het jaarverslag van het kerkblad voor het Noorden. Dit blad is in zijn soort uniek binnen onze kerken. Er is sprake van een lichte daling van het aantal abonnees.  Hierbij speelt de vergrijzing een rol. Jongeren zijn minder geneigd een abonnement te nemen. Gewezen werd op de mogelijkheid pasgehuwden tegen korting een jaarabonnement te geven. De enthousiaste redactie van ‘Presto’zet zich in om de jeugdpagina aansprekend te maken voor jongeren.   

Een wezenlijk onderdeel van de vergadering is de bespreking van de kerkvisitaties en de verslagen naar art. 41 van de kerkorde. Wanneer er geen kerkvisitatie gehouden is, dient de kerkenraad zelf een verslag in over het reilen en zijlen binnen de gemeente.
Tijdens de bespreking wordt een stuk onderling meeleven met en opbouw van elkaar beleefd.
Heel wat kwam tijdens de bespreking aan de orde. Zorg over kleiner wordend ledenaantal, de terugloop in de opkomst bij de tweede dienst op zondag, daarnaast ook dankbaarheid voor zegen die ervaren is. Zo kon een positieve ontwikkeling gemeld worden van het missionaire project ‘Assen zoekt...’.

Er is gesproken over de vraag wie de classis zal vertegenwoordigen tijdens afscheid of intrede van een predikant. Wanneer dit op zondag plaatsvindt is het voor classispredikanten lang niet altijd mogelijk aanwezig te zijn. Afgesproken is dat vertegenwoordiging van de classis bij deze diensten verantwoordelijkheid van de consulent is. Wanneer hij verhinderd is, dient hij voor vervanging te zorgen. Het kan voorkomen dat de consulent van een vacante gemeente de classis verlaat. Zolang er geen nieuwe consulent benoemd is kan de kerkenraad de hulp van een andere classispredikant inroepen. Taak van de consulent is de kerkenraad met raad en daad bij te staan. Het is niet zijn taak om allerlei werkzaamheden binnen de vacante gemeente op zich te nemen.

Naar aanleiding van het verslag van Hoogeveen is gesproken over de taak van de muziekleider die daar is aangesteld. Hij geeft sturing aan muzikale activiteiten en advies bij de muzikale aspecten van te zingen liederen.

Ook kwam de vraag naar voren of een broeder die in eigen gemeente mag voorgaan in diensten, dit ook mag in andere kerken van de classis. Dit kan als de nood van de kerken dit wenselijk maakt. De kerkenraad van de gemeente waar deze broeder lid van is, zal hem in dat geval wel moeten voordragen aan de classis en die moet beoordelen of aan deze broeder toestemming gegeven kan worden om in de andere kerken van de classis diensten te leiden. Er is nog even over gesproken of we wat de kerkorde de nood van de kerken noemt, kunnen toepassen op onze situatie. De kerkenraad van Nieuw Amsterdam zal zich nader over dit aspect buigen, zo nodig met bijstand van gemeenten waarin broeders voorgaan in de samenkomsten naar Art 3 K.O. . We komen er dus nog op terug.

Tijdens de vergadering waren er ook twee vertegenwoordigers van de Classis Assen van de  Geref. Kerk (vrijg) als afgevaardigden aanwezig, namelijk ds. S. Braaksma en br. J. Lagendijk. Zo wordt onderstreept dat het nauwer samenleven dat de kerk van Assen met de GKV heeft ook de classis aangaat.
 
Op deze vergadering is veel besproken, ook samen gezongen. Na de lunchpauze werd spontaan Psalm 68: 7 en 12 aangeheven: God zij geprezen met ontzag, Hij draagt ons leven dag aan dag. Zo mogen en kunnen we samen kerk zijn.
Aan het einde konden we vaststellen dat het een goede vergadering was, die door de preses op ordentelijke en voortvarende wijze geleid is. Nadat hij de Here gedankt gebeden heeft, hebben we samen staande bij het orgel, uiteraard bespeeld door ds. J. Van ’t Spijker,  Psalm 150 gezongen. 

Meppel                   
J.J. Lof
 

Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...