Ds. Cornet (Nieuweroord/Nieuw-Balinge) opende de vergadering. Alle kerkenraden stellen een lastbrief op waarmee zij aangeven dat de door hen afgevaardigde broeders toestemming hebben om alles te besluiten en uit te voeren wat tot het werk van de vergadering behoort. Uiteraard dienen zij zich hierbij te houden aan Gods woord, de formulieren van enigheid, de Dordtse kerkorde en synodale besluiten. Als de genoemde broeders daadwerkelijk aanwezig zijn kan de wettigheid van de vergadering vastgesteld worden. Deze avond waren de broeders wel aanwezig maar moest zo hier en daar nog gezocht worden naar de juiste lastbrief, met wat hulp van gemeenteleden kwam het allemaal keurig in orde.

Redelijk wat tijd werd besteed aan het vervolg van de opheffing van de gemeente van Nieuw-Amsterdam. Ds. H.J. Th. Velema verleent pastoraat ‘op afroep’. Tot 31 december 2018 zullen er nog morgendiensten gehouden worden in Nieuw-Amsterdam, de preekvoorziening wordt geregeld door de preekvoorziener van Noordscheschut. Omdat Nieuw-Amsterdam geen ambtsdragers meer heeft, vaardigen de classisgemeenten ouderlingen en diakenen af, dit loopt goed.

Door de verslagen naar art.41 of kerkvisitatie is er de mogelijkheid om op de hoogte te blijven van ‘lief en leed’ in de verschillende gemeenten. Zo kon worden gemeld dat Assen Zoekt… het 10 jarig bestaan mocht vieren. Er is dankbaarheid dat in de afgelopen periode een groei te zien is van het aantal bezoekers van de zondagse erediensten. Op zondag 30 september is Gert van den Bos bevestigd als evangelist en Esther Meijnen als kinderwerker.                                                                               Dit najaar was er in de verslagen extra aandacht besteedt aan de jeugd in de gemeenten. Het stemt tot dankbaarheid dat er in sommige gemeenten een trouwe opkomst is en er sprake is van saamhorigheid onder de jeugd. In andere gemeenten is soms sprake van weinig jeugd, of minder goede opkomst bij de catechisaties, vooral bij de 16+ groepen. D.V. op 15 november zal Kees van Vianen van het LCJ op uitnodiging van het CCT spreken over het jeugdwerk binnen onze kerken. Alle afgevaardigden naar de classisvergadering, of hun vervanger, worden daar verwacht. Ook andere belangstellenden, met name zij die een taak hebben in het jeugdwerk, zijn daar van harte welkom. Deze avond wordt gehouden in de Centrumkerk te Hoogeveen aanvang 20.00 uur, vanaf 19.45 uur is er koffie of thee. Vergaderingen van de CCT zijn voor alle belangstellenden toegankelijk.

De gemeente van Assen Zoekt… vraagt of de evangelisten R. J. Setz en G. P. van den Bos ook in de andere classisgemeenten mogen voorgaan. Het moderamen wordt gevraagd deze vraag voor te leggen aan deputaten evangelisatie en deputaten kerkorde en kerkrecht en op de voorjaarsvergadering van 2019 hierop terug te komen.

Het was in de classis Hoogeveen de gewoonte om eens in de twee jaar kerkvisitatie te houden. Om aan de ene kant de betrokkenheid vanuit de classis op de gemeenten te vergroten en aan de andere kant te voorkomen dat er soms bijna drie jaar tussen de bezoeken ligt, stelt het moderamen voor de kerkvisitatie twee keer per drie jaar te laten plaatsvinden. In die situatie zijn er ieder jaar zes a zeven gemeenten aan de beurt om kerkvisitatie te ontvangen. Op advies van deputaten kerkorde en kerkrecht zullen zoveel mogelijk ook de emeriti-predikanten uit de classis worden ingeschakeld bij de visitatiebezoeken.

Ds. C. Cornet neemt de functie samenroeper classicale zendingscommissie over van ds. J. W. Moolhuizen.

Op verzoek van de Commissie Classicale Toerusting wordt br. H. van Eck uit Dedemsvaart benoemd tot lid van de commissie.

Ds. J. W. Moolhuizen / A. Oosting-Vedders, Dedemsvaart


Commentaar

 • 40 dagen gedoe 2019-03-15 14:47:05

  Is de lijdenstijd binnenkort hetzelfde lot beschoren als het kerstfeest? Bijna iedereen doet mee,...

 • Prikplicht 2019-03-08 15:45:10

  Een paar weken geleden debatteerde de Tweede Kamer over de cijfers van het Rijksinstituut voor...

 • Genade 2019-03-01 16:06:32

  De Noord-Ierse acteur Liam Neeson vertelt tijdens een interview over zijn eigen leven. Veertig...

 • Fudge factor 2019-02-22 15:51:25

  Sommigen weten meteen wat het eerste woord betekent: zachte karamel, een lekkernij gemaakt van...