Donderdag 15 februari was de voorjaarsvergadering van de classis Leeuwarden. Het eerste deel van deze vergadering brachten we door in het gebouw van de CGK van Damwoude, het tweede deel in het gebouw van Broeksterwoude-Petrus. Dit had een bijzondere reden omdat 's avonds het peremptoir examen plaatsvond van kandidaat E.S. v.d. Heide die een beroep heeft aangenomen naar de gemeente van Broeksterwoude-Petrus. De leiding van het eerste deel van de vergadering was in handen van ds. M.J. van Keulen en in het avonddeel leidde ds. J. Nutma de vergadering.

Een belangrijk onderdeel van de middagvergadering was de verkiezing van afgevaardigden namens de classis naar de particuliere synode van het noorden op 26 maart. Afgevaardigd zijn de predikanten ds. A.C. v.d. Wekken, M.J. van Keulen en J. Nutma, daarnaast als ouderlingen M. de Jong (Broeksterwoude-Petrus) en K. Sijtsma (Dokkum) en M. Veninga (Leeuwarden) en als diaken H. Veenhuizen (Drachten). De classis besluit om meerdere redenen te kiezen voor een vaste vergaderlocatie in Damwoude. We kunnen daar goed en voordelig terecht. De classis is dankbaar voor de gastvrijheid die de gemeente van Damwoude biedt. Vanuit de verslagen van de gemeenten merken we een brede zorg met betrekking tot jongere leden van de gemeente. In veel gemeenten dreigen ze uit beeld te raken. Besloten wordt dat twee afgevaardigden zich zullen buigen over het beleggen van een ambtsdragersconferentie over deze thematiek. De gemeente van Dokkum legt de vinger bij de steeds hogere kerkelijke bijdrage en vooral dat kerken geen verantwoording ontvangen voor de tussentijdse verhogingen.

De kerkenraad van Drachten had tijdens de voorjaarsvergadering een instructie ingediend met betrekking tot kerkelijke besluitvorming zoals beschreven in artikel 31 van de kerkorde. Deze instructie gaat in op de spanning tussen de gewenste eenparigheid in relatie tot de praktijk van besluitvorming met meerderheid van stemmen. Het advies van een eerder ingestelde commissie was om deze instructie door te sturen naar de generale synode. Na bespreking heeft de classis besloten dit te doen.

In het avonddeel van de vergadering werd het peremptoir examen afgenomen bij kand. v.d. Heide. Het kerkverband werd vertegenwoordigd door de deputaten naar artikel 49 van de kerkorde: ds. H. Korving, ds. J. Oosterbroek en ds. A. Veuger. Ook de gemeente van Broeksterwoude-Petrus was ruim vertegenwoordigd. Na een mooi examen kon aan het eind van de avond de lastbrief aan kandidaat v.d. Heide worden overhandigd, waarin aan hem wordt bevestigd dat hij last en volmacht heeft ontvangen om in onze kerken Gods Woord en de sacramenten te bedienen. Namens de classis heeft ds. Nutma de felicitaties uitgesproken en namens het bredere kerkverband ds. Korving. Hierna hebben we samen God de dank gebracht.

 

Ds. J. Nutma, Drachten


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...