Ds. Arjan HilbersDe vergadering bijeen op 11 oktober 2006 wordt geopend door de preses van de roepende kerk van Emmeloord ds. B. Loonstra. Hij laat zingen Psalm 87: 1 en 3, leest Handelingen 15: 22-41, mediteert hierover, vraagt Gods zegen over de vergadering en laat daarna zingen Psalm 87: 4 en 5. De wettigheid van de vergadering wordt vastgesteld aan de hand van de lastbrieven. Ds. H. Jonkman en ds. W.N. Middelkoop worden welkom geheten. Daarna neemt het moderamen zitting: preses is ds. B. Loonstra, scriba is ds. A. van Heteren en assessor is ds. H.C. Mijnders. Ds. J. Westerink stelt voor dat de namen van de afgevaardigden voortaan op een lijst worden geplaatst. Dit wordt besloten.
Ds. A. Hilbers
Ds. A. Hilbers is door de kerkenraad van Zwolle afgestaan voor het werk van zendingsconsulent voor de Buitenlandse Zending van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland. In overleg met deputaten Buitenlandse Zending is ds. Hilbers dit werk begonnen op 1 september 2006. Hierdoor valt ds. Hilbers in dezelfde categorie als de parttime zendingssecretaris ds. G. Drayer. De GS heeft bepaald dat predikanten die zich inzetten voor het zendingssecretariaat vrijgesteld kunnen worden van alle werkzaamheden in hun gemeente waaraan ze verbonden blijven. Het ambtelijke toezicht op de belijdenis en wandel van ds. Hilbers zal berusten bij de kerkenraad van Zwolle wat inhoudt dat de classis Zwolle tevens toezicht houdt op zijn leer en leven als dienaar des Woords. De classis wenst ds. Hilbers van harte Gods zegen toe bij zijn arbeid ten dienste van de zending.

Het spreken van een stichtelijk woord
Aangaande deze zaak liggen er twee brieven op tafel. Een brief van Hattem en een brief van Zwolle. Omdat de brief van Hattem een bredere strekking heeft dan die van Zwolle wordt de brief van Hattem eerst in behandeling gegeven. Hattem verzoekt een broeder der gemeente die in Hattem een stichtelijk woord mag spreken, toestemming te verlenen dit in alle classisgemeenten te mogen doen. Er volgt een brede bespreking over het al of niet uitbreiden van het spreken van een stichtelijk woord waarbij de betekenis van art. 3.2 KO wordt betrokken. Hierbij komt ook aan de orde de waarde van een HBO opleiding theologie vergeleken met onze universitaire opleiding theologie in Apeldoorn.
Het volgende wordt besloten:
?De classis Zwolle in vergadering bijeen op 11 oktober 2006

Heeft kennisgenomen van:
a. het voorstel van de kerkenraad van Hattem om een br. van de gemeente preekconsent te verlenen in alle gemeenten van de classis Zwolle vanwege de nood der kerk zoals daarover gesproken wordt in art. 3.2 KO en
b. de interpretatie die door Hattem gegeven wordt van de nood der kerk als de missionaire nood die vraagt om predikers die de taal spreken van mensen die van God en Zijn Kerk vervreemd zijn

Vraagt zich af of de nood van de kerken in art 3.2 KO mede in deze zin bedoeld is

Constateert dat de afgevaardigden van Hattem instemmen met een nader onderzoek van de mogelijkheden voor de inzet van personen die daartoe gaven ontvangen hebben in de missionaire dienst van de gemeenten

Besluit een commissie in te stellen die onderzoekt of de mogelijkheden die de huidige KO biedt om missionaire gaven te benutten voldoende zijn, en zo nodig een instructie voorbereidt voor de GS om deze mogelijkheden te verruimen, een en ander in aansluiting aan art 3 en 4 en 21 KO

De classis benoemt tot leden van de commissie de brs. H.J. Brink (samenroeper), W.N. Middelkoop en H. Jonkman. Deze commissie dient te rapporteren op de volgende vergadering van de classis: voorjaar 2007.

Het verzoek van Zwolle om uitbreiding van het spreken van een stichtelijk woord in Zwolle door een br. die dat in Hattem al mag doen wordt na bespreking in strijd geacht met 3.1 KO en wordt dus niet in stemming gegeven.

Verslagen
Doornspijk: Het beroepingswerk heeft de aandacht en er zijn contacten met de Hersteld Hervormde Kerk ter plaatse.
Dronten: Is verblijd met de komst van ds. H. Jonkman. Er zijn plannen voor de bouw van een jeugdhonk in combinatie met het uitbreiden van de kerk.
Elburg: Het gemeentelijke leven vindt geregelde voortgang.
Emmeloord: De diaconie is sterk betrokken bij het asielzoekerswerk. In voorjaar en zomer 2005 is actief geholpen bij de terugkeer van twee Hongaarse Roma families. Men is nu bezig twee Slowaakse Roma gezinnen te helpen bij terugkeer naar Slowakije. Dit vraagt grote financi?le offers van de gemeente.
Genemuiden: Het sacrament van het Heilig Avondmaal kon en mocht weer bediend worden zowel in Genemuiden als in Zwartsluis. Vooraf werd zoals gebruikelijk in Genemuiden een bezinningsuur gehouden op een doordeweekse dag. Ds. J. Brons heeft veel werk mogen doen in de gemeente, waar men dankbaar voor is. De gemeente mocht 25 jaar bestaan. Helaas zijn een aantal leden overgegaan naar een ander kerkverband.
Hasselt: De gemeente groeit in ledental.
Hattem: Er werd voor het eerst in de geschiedenis van de gemeente een beroep uitgebracht en wel op kand. C.H. Legemaate, die evenwel het beroep naar ?s Gravendeel aannam.
Heerde: De verkennende gesprekken met de GKV worden voortgezet. De onderlinge preekbesprekingen geven niet veel herkenning. De verschillen liggen in de visie op de toe-eigening van het heil.
Kampen: In de zomervakantie werden zes gezamenlijke diensten belegd met de NGK van Kampen en IJsselmuiden. De samensprekingen met de GKV van Kampen- Zuid en ? Noord en IJsselmuiden mochten in goede harmonie verder gaan.
Lelystad: Ds. Trommel heeft het beroep aangenomen, wat reden is tot dankbaarheid.
Sint Jansklooster: Het beroepingswerk heeft de aandacht.
Urk-EH: Er is zorg over prediking en pastorale bearbeiding binnen onze kerken.
Urk-Ichthus: Men is verblijd over de komst van ds. W.N. Middelkoop.
Urk-Maranatha: Beroepingswerk en kerkbouw vragen aandacht.
Zwolle: Ds. A. Hilbers is vrijgesteld voor de zending.

Voorjaarsclassis
D.V. 21 februari op Urk.

Sluiting
Ds. H.C. Mijnders leest Jozua 5:13-15, laat zingen Psalm 134:3 en eindigt met dankgebed waarna ds. B. Loonstra de vergadering sluit.

Urk,
A. van Heteren

Ds. A. van Heteren is scriba van de classis Zwolle

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...