ImageWeer een boek over wondergenezingen, dacht ik bij het boek van dr. Brad Burke: Doet God nog steeds wonderen? Maar dit boek is anders dan de meeste boeken die ik over gebedsgene-zing las.
Burkes boek is vertaald door Linda Schouwstra, uitgegeven bij Voorhoeve in Kampen, ISBN 978 90 297 1912 4, prijs van ? 18,90.

Burke is arts en gelooft in God en zijn macht, ook in zijn macht om te genezen. Hij gelooft zeker dat Jezus de wonderen deed die in het NT zijn beschreven. Vanuit de Bijbel definieert hij een wonder als een buitengewone gebeurtenis die God via mensenhanden tot stand heeft gebracht, een gebeurtenis die niet te verklaren is door natuurlijke krachten.

Doel van dit boek
Wondergenezingen bekeken door een arts. Dat is de ondertitel van dit boek. Want als gelovig medicus doet Burke onderzoek naar wondergenezingen. Dat doet hij vanwege (groeiende) twijfel aan wondergenezingen. In zijn onderzoek ontdekte hij over wondergenezingen de waarheid die hij nuchter, mogelijk voor velen ontnuchterend, als volgt omschrijft. Wij ver-moorden mensen door de illusie te stimuleren dat wonderen gemeengoed zijn. We verscheuren doodzieke gelovigen als we hen vertellen dat ze een wonder moeten verwachten. Hij weet wel dat duizenden mensen in een genezingscampagne beter worden, maar dan vrijwel allemaal door de aantoonbare wisselwerking tussen lichaam en geest. Maar duizenden zieken die er het slechtst aan toe zijn, verlaten genezingsdiensten zonder wonder. De negatieve emoties die hieruit voortvloeien, maken hen alleen maar zieker. Burke vermoedt zelfs dat gebedsgenezers verantwoordelijk zijn voor meer ziekte en dood met hun wondersuggesties en ?verwacht-uw-genezing-ideologie?.
Geen wonder
?Er gaan hier overal wonderen gebeuren!?. Dat roept de bekende Amerikaanse gebedsgenezer Benny Hinn vaak tijdens zijn campagnes. Vergelijkbare leuzen roepen andere gebedsgenezers. Maar is het waar?
Een christelijk onderzoeksinstituut onderzocht enkele gevallen van genezing, die Hinn zelf bij hen aanleverde. In ??n geval bleek de tumor in de dikke darm niet in de dienst van Hinn gene-zen te zijn, maar operatief te zijn verwijderd.
In een ander geval bleek dat een tumor aan de ruggengraat drie maanden voor het bezoek aan Hinns campagne was gaan slinken. Maar maanden later was de tumor nog steeds aanwezig. Van een wonder van genezing was dus geen sprake.
Bij waarneembare organische ziekten treden er geen genezingen op. Dikwijls claimen ge-bedsgenezers echter wel genezing van zichtbare ziekten, maar zonder dat dit zichtbaar wordt of medisch aantoonbaar is.
Maar als iemand in een rolstoel in een genezingsdienst komt en na het gebed van de genezer zonder rolstoel de zaal verlaat? Burke vertelt dat de vrouw van de gebedsgenezer Popoff haar man liet weten welke vermoeide mensen bij aankomst een rolstoel ter leen hadden gekregen. Zij gingen zonder rolstoel naar huis, zogenaamd genezen van een ziekte die zij niet hadden.
Het gebeurt dat mensen, voor hun gevoel genezen, hun rolstoel op het podium laten. Maar als de adrenalinestoot die zij kregen, is uitgewerkt moeten zij weer in de rolstoel.   
Het komt ook voor ? bij Hinn ? dat mensen in een rolstoel in een apart vak worden geplaatst en niet naar voren worden geroepen. Anderen met een zieke of gehandicapte uitstraling, op krukken bijvoorbeeld, worden op weg naar de genezer tegengehouden.
Mensen met ziekten die niet duidelijk zichtbaar zijn, zijn welkom op het podium en worden op wonderbaarlijke wijze genezen. Burke noemt deze genezingen instantgenezingen. Het is niet wat het lijkt.

De kracht van suggestie
Is de kritische houding van Burke wel goed? Is God niet machtig om te genezen? Vele zieken worden in genezingsdiensten toch genezen? Dat weet Burke ook. Hij verklaart dat door de sfeer die mensen als Hinn weten te scheppen. Zieken komen met veel verwachting naar zo?n samenkomst toe en laten zich graag meenemen in het grote optimisme dat wordt gekweekt. In een genezingsdienst wordt alle aandacht gericht op die genezing en afgeleid van alles wat een mens bezwaart en een negatieve invloed heeft op zijn gestel.
In die setting gaat er een stroom van pijnstillende endorfine en adrenaline door het lichaam. Daardoor worden zieken beter of zij ervaren de ?genezende? aanraking van de genezer. Van hem gaat er een sterke suggestie uit die grote invloed op de zieke hebben kan.
Dat gebeurt niet alleen bij een christelijke genezer, maar ook bij andere genezers, met welke overtuiging ook maar. Elk geloof, niet alleen het christelijke geloof, heeft hetzelfde positieve gezondheidseffect. Anders gezegd: elke vorm van spiritualiteit resulteert in een betere ge-zondheid.
Burke laat zien dat de hersenen een grote impact hebben op het lichaam. Zij kunnen ziekte veroorzaken en herstel tegenwerken. Maar ze hebben ook een grote invloed op gezond zijn en blijven. Onder de juiste omstandigheden kunnen zij tevens het herstel bevorderen.

Gelegenheidstheologie
Als de auto iets mankeert, gaan we naar de garage. We laten niet in de naam van Jezus een bevel tot herstel geven. Zo doe je er ook goed aan de hulp van een dokter in te roepen als je ziek wordt. Dat is geen gebrek aan geloof. Stel dat ieder die gelooft, zou genezen op het ge-bed. Christenen zouden helemaal geen dokter meer nodig hebben.
De werkelijkheid is anders. We leven in een gevallen wereld die als kenmerken ziekte en lijden heeft. Met de dood krijgen we allemaal te maken. Hetzij door ziekte of na een gezond leven. Gezondheid is het langzaamste tempo waarin iemand sterft. Ziekte dient te worden bestreden. Vaak genezen zieken, vaak ook niet. En van sommige ziekten zijn er weinig of geen genezingen bekend.
Toch wekken gebedsgenezers de indruk dat God op hun gebed vele keren wonderbaarlijke genezingen tot stand brengt. Dat is een welvaartsevangelie dat graag wordt geloofd, maar niet aan de Bijbel kan worden ontleend.
Dikwijls sterven mensen voor wie genezers hebben gebeden dan ook. Wat zeggen veel gene-zers dan? Dat het overlijden Gods ultieme genezing is. Palus noemt de dood echter de laatste vijand. Daarom typeert Burke deze visie van genezers als gelegenheidstheologie.

Gebed om genezing
Burke wil niemand afbrengen van het gebed om genezing. Hij spoort juist aan tot dat gebed. Maar hij spoort tevens aan om te rusten in Gods genade, in het vaste vertrouwen dat Hij zal doen wat het beste past in zijn plan.
Hij citeert de beroemde christenarts Brand. Die is ervan overtuigd dat de Heilige Geest in antwoord op het gebed een zieke bijstaat en veranderingen ten goede doet ervaren met betrek-king tot zijn ziekte, of wellicht zijn dood. Door de Geest worden emotionele reserves aange-boord die een diepgaande invloed op ons hebben, hoe het ook gaat in ziekte en gezondheid, in leven en sterven.
Ik hoop dat dit nuchter geschreven boek van een gelovige dokter heel veel lezers krijgt.

Broeksterwoude                                         
D. Visser


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...