Op 9 februari 2010 vergaderde de classis Groningen in de Maranathakerk te Groningen.
Deze vergadering werd geopend door br. J. Holwerda namens de roepende kerk van Thesinge.
De leiding berustte bij ds. N. Vennik, preses. De scriba ds. J.G. Kortleven is door ziekte verhinderd deze vergadering bij te wonen; zijn taak wordt waargenomen door de assessor ds. A.J. van der Toorn.

Na onderzoek van de lastbrieven kan geconstateerd worden dat de classis wettig bijeen is. Doordat we in de classis ook te maken hebben met een samenwerkingsgemeente met de GKv, wordt eerst een punt van orde behandeld. De vraag is of een afgevaardigde van een samenwerkingsgemeente die behoort tot een ander kerkverband in volle rechten en plichten aan de vergadering kan deelnemen. Lid van deputaten kerkorde en kerkrecht, ds. D. Quant, schreef hierover een brief, die enige helderheid verschaft. De classis besluit zich te moeten houden aan de in onze kerken geldende regel, dat een afgevaardigde van een ander kerkverband alleen maar als waarnemer (adviseur) aanwezig kan zijn.

Er is een verzoek ter tafel van de kerk van Mussel om te komen tot een nauwere samenleving met de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Mussel/Musselkanaal-Valthermond. Voor de behandeling van dit agendapunt zijn ds. A. Brons, ds. G. van de Groep, ds. D.J. Steensma en ds. W.J. Quist aanwezig namens de particuliere synode van het noorden om de classis op dit punt van advies te dienen. Een door de kerkenraad van Mussel ingediend rapport wordt in bespreking gegeven. Desgevraagd delen de afgevaardigden van Mussel mee, dat de nauwere samenleving inhoudt: kanselruil, het erkennen van elkaars attestaties en gezamenlijke viering van het Heilig Avondmaal. Na bespreking delen deputaten mee geen bezwaren te hebben tegen inwilliging van het verzoek van Mussel. Het wordt in stemming gegeven en unaniem willigt de classis het verzoek van Mussel in.

Naar gewoonte worden ook de notulen van de vorige vergadering doorgenomen. Ze worden na een enkele wijziging vastgesteld en getekend. De notulist wordt door de preses bedankt voor de verrichtte werkzaamheden.

Tijdens de vergadering zijn er stemmingsronden gehouden voor de verkiezing van afgevaardigden naar de particuliere synode van het noorden. De uitslag is als volgt: de predikanten W.J.A. Ester, N. Vennik en G. Huisman, alsmede de ouderlingen H.J. Sok, S. Brink en Joh. Spriensma en diaken B. Jongbloed zullen de classis op deze vergadering vertegenwoordigen.

Bij de ingekomen stukken zijn enkele appelschrijvens. Deze zullen besproken worden op een vervolgvergadering die wordt vastgesteld op 3 maart a.s.

Een rondgang langs de gemeenten door middel van de ingezonden rapporten naar de artikelen 41 en 44 van de kerkorde geeft een beeld van zorg en zegen die er in de verschillende gemeenten zijn. Zeker de vacante gemeenten hebben het soms moeilijk. Gelukkig weten ze zich gesteund door predikanten en andere broeders die bijstand verlenen in pastoraat en catechese. Verminderd kerkbezoek bij de middagdiensten hebben de aandacht van verschillende kerkenraden. Ook de samensprekingen met de GKv hebben in enkele gemeenten de aandacht.

Uit de verslagen van de verschillende commissies die in de classis hun werkzaamheden verrichten is het volgende nog te vermelden.
Op voorstel van de commissie Interkerkelijk Dovenpastoraat wordt br. A.H. Hilbers namens de classis in deze commissie benoemd. Het verslag van hun werkzaamheden en de financi?le verantwoording geeft geen aanleiding tot verdere bespreking.
Het verslag van de zendingscommissie Oost-Groningen maakt melding van de teruglopende belangstelling voor de classicale zendingsdagen en komt met voorstellen voor een andere opzet en vraagt hierover het advies van de classis. Er zijn drie opties: organisatie van zendingsdagen eens in de twee jaar; stoppen van de zendingsdagen en de organisatie van zendingsactiviteiten te leggen bij de plaatselijke zendingscommissies; doorgaan als voorheen. De classis doet aan de CZC Groningen-Oost het voorstel om de zendingsdagen voorlopig om de twee jaar te organiseren en in de tussenliggende periode in contact te treden met de plaatselijke commissies om de organisatie van zendingsactiviteiten over te dragen aan de plaatselijke commissies.
Andere verslagen geven geen aanleiding tot verdere bespreking.

De classis wordt door de preses provisorisch gesloten en zal worden voortgezet op 3 maart a.s.
Nadat de assessor de preses bedankt heeft, gaat de preses voor in dankgebed.

Verslaggever H. van Eden (notulist)

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...