Op donderdag 18 februari kwam de classis Leeuwarden bijeen, om onder de vaardige leiding van de voorzitter, ds Steensma een redelijk gevulde agenda af te werken. Ingekomen stukken, verslagen, bezwaarschriften, verzoeken, het zat er allemaal bij en het vroeg nauwkeurige aandacht.

Tijdens de morgenvergadering kon er al heel wat behandeld worden, soms uitvoerig, soms bij hamerslag. Voor de middagvergadering waren de deputaten art. 49 KO uitgenodigd. Zij vertegenwoordigen het totale kerkverband en worden betrokken bij zaken die het geheel van onze kerken aangaan. Meestal is hun belangrijkste taak om erop toe te zien dat de procedures goed worden uitgevoerd. Dat lijkt nogal simpel, maar ze moeten oren en ogen wel goed open houden om tot een onafhankelijk oordeel te komen. Twee zaken vroegen hun aandacht.

Emeritering
Het eerst werd de aanvraag tot emeritering van ds. J. Jonkman te Drachten behandeld. Het is mooi als iemand tot de pensioengerechtigde leeftijd gekomen is. Niet iedereen haalt dat. Ds. Jonkman zal binnenkort die leeftijd wel bereiken. Er moet echter ook bij gezegd worden: de laatste tijd tobt hij wel met zijn gezondheid, en dat was een extra reden om het emeritaat nu aan te vragen. Het herstel vergt veel tijd en dat is voor het dienen in de gemeente niet ideaal. In de toespraken bleek veel waardering voor het werk dat ds. Jonkman mocht verrichten, zowel in de gemeenten die hij heeft gediend, alsook in het landelijk verband. Hij was en is een bruggenbouwer, die probeert mensen van uiteenlopende opvattingen tot elkaar en tot wederzijds begrip te brengen. Maar bij onwil en onverzoenlijkheid kon hij helder aanwijzen waar het aan mankeerde. Het was zijn lust en zijn leven om dienstbaar te zijn aan Jezus Christus, met name in de verkondiging. In alle goede woorden die gezegd zijn, bleek dat er uiteindelijk ??n woord overblijft: genade.

Nauwere samenwerking
Het tweede dat vermeldenswaard is, betreft het verzoek van de kerkenraad van Franeker om te mogen samenwerken met de Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt te Franeker-Sexbierum. Samensprekingen zijn er al sinds 1992 geweest. Een tijdlang was er stilte in de verhouding, maar sinds 2005 kwam het contact opnieuw tot stand. De wederzijdse herkenning en erkenning voerden tot enkele vormen van samenwerking. Er lag een rapport op tafel dat door een aantal afgevaardigden en de deputaten gewaardeerd werd vanwege de helderheid ten aanzien van wat er in dergelijke contacten verwacht mag worden. De gevraagde toestemming werd verleend en beide gemeenten in Franeker kunnen beraadslagen hoe ze die nauwere samenwerking praktisch gaan invullen. In elk geval heerst er dankbaarheid dat het zover en in goed accoord gekomen is.

Instructies
Dit jaar is een synode-jaar en dat blijkt uit instructies (voorstellen) die naar een bredere vergadering worden gezonden. Uit deze classis zijn het er twee. De eerste zal gaan over een bredere structuur van het diaconaat in de classis, met de bedoeling dat diaconale zaken daardoor beter besproken en behandeld kunnen worden. Een tweede instructie betreft de samenwerking met andere kerken en hoe dat in afvaardiging naar bredere vergaderingen gestalte kan krijgen. Er is wel een voorlopige regeling, er is vooreerst nog geen federatief groeimodel, maar wat is er dan wel?
Het zou goed zijn wanneer dat binnen afzienbare tijd goed geregeld wordt.

Tenslotte
Er is in een goede sfeer en in goed overleg vergaderd. De bedoeling is, dat de plaatselijke gemeenten gebouwd worden door wat in de bredere vergadering wordt besloten. Zo kan een classisvergadering dienstbaar zijn in de eer aan God en tot heil van gemeenten en gemeenteleden.

Arum                           
D. J. K. G. Ruiter  


Commentaar

 • Verslavingen 2024-07-12 17:57:04

  Ruim een op de vijftien jongeren gokt weleens online, zo blijkt uit een onderzoek van het...

 • All Nations 2024-06-28 17:42:30

  Vorige week was ik met een groep studenten van de Theologische Universiteit Apeldoorn bij All...

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...