ImageDe spreker op de mannendag zei dat sommige christenen beweren dat Handelingen 29 niet bestaat. Dat zij dus eigenlijk beweren dat het spreken van Gods Geest in Handelingen 28 tot een afronding kwam. Hij was het daarmee niet eens. Want als we zo met de Bijbel omgaan, zouden we vergeten dat God veel groter is dan de Bijbel. En ook dat God na Handelingen 28 nog volop tot ons spreekt.

Het is al even geleden dat ik op die bewuste mannendag aanwezig was, maar ik herinner me dat ik toen dacht: ik behoor tot hen die niet geloven dat Handelingen 29 bestaat. Maar geloof ik daarmee niet dat God groter is dan de Bijbel? Zeker wel. Maar de Bijbel is wel Gods eigen spreken tot ons. Daarin openbaart Hij zich. In de Nederlandse Geloofsbelijdenis (artikel 3-7) belijden we dat de ?Heilige Schrift de wil van God volkomen bevat en dat al wat de mens heeft te geloven om behouden te worden, daarin voldoende geleerd wordt?. Met een verwijzing naar Deuteronomium 12:32 en Galaten 1:8 benadrukt artikel 7 dat we van Gods Woord niets mogen afdoen en er ook niets aan mogen toevoegen. Er is dus inderdaad geen Handelingen 29. De Bijbel is het ge?nspireerde Woord van God en heeft geen aanvulling nodig.

Nieuwe tijden
Toch spreekt God vandaag ook. Het werk van de Heilige Geest, zoals de Here Jezus dat beloofde, gaat overduidelijk door tot aan eind van de tijden. Maar hoe spreekt Hij dan? Schrijft de Heilige Geest vandaag dan toch nog aan Handelingen 29?
Dat Gods Geest in de gemeente woont en werkt en dat Hij de gelovigen tot getuigen maakt en Gods woorden laat spreken, hoeft hier geen betoog. Denk aan de woorden die Petrus op de Pinksterdag citeert van de profeet Jo?l. ?En het zal zijn in de laatste dagen, zegt God, dat Ik zal uitstorten van mijn Geest op alle vlees; en uw zonen en uw dochters zullen profeteren, en uw jongelingen zullen gezichten zien, en uw ouden zullen dromen dromen: ja, zelfs op mijn dienstknechten en mijn dienstmaagden zal Ik in die dagen van mijn Geest uitstorten en zij zullen profeteren.?

De uitstorting van de Heilige Geest op Pinksteren is het teken dat de laatste dagen toen begonnen. De Geest werd uitgestort en zou de volgelingen van Jezus in staat stellen te getuigen van Jezus Christus (Handelingen 1:8). Vanaf Pinksteren mogen zij spreken door de Geest en dat gebeurt ook. Maar wat betekent het dat jonge mensen zullen profeteren en gezichten zien en dat ouderen dromen zullen dromen? Het kan erop lijken dat Gods Geest nu buiten de Bijbel om tot de gelovigen spreekt en hun nieuwe dingen gaat openbaren door dromen en visioenen.

Nieuwe woorden?
Om te begrijpen hoe Gods Geest spreekt sinds Pinksteren is het belangrijk de woorden die Petrus hier citeert te wegen. Het woord profeteren is hetzelfde woord dat gebruikt werd voor het spreken van Jo?l de profeet. Dat wijst er dus op dat het hier gaat om het doorgeven van Gods Woord.
Datzelfde kun je zeggen van het gezichten zien (vgl. Gen. 40:5; Num. 24:4 en 16; 2 Sam. 7:17; Micha  3:6 e.a.): het gaat om het ontvangen van Gods Woorden, het is een manier waarop God zich openbaart. Ook de dromen blijken alles te maken hebben met het ontvangen van Gods Woord (vgl. de geschiedenis van Jozef (Gen. 37-42); Deut. 13:2-6; Zach. 10:2; Jer. 23:25 e.a.).

Vroeger gaf de Here God zijn woorden door via profeten en profetessen, mensen die bijzonder door Hem uitgekozen waren, maar vanaf Pinksteren geeft Hij zijn Geest aan alle mensen van zijn volk. De ?gewone? mensen, zijn dienaars en dienaressen, zullen door de Geest spreken. Ze zullen doen wat er op Pinksterdag gebeurde: Gods grote daden verkondigen (Handelingen 2:4 en 11). Oftewel: ze verkondigen Jezus Christus.

Sinds Pinksteren worden nieuwe woorden gesproken door de Geest. Het gebeurt zonder onderscheid door heel Gods volk. Maar het nieuwe van hun woorden is, dat nu door God op zo?n geweldige manier is waargemaakt wat Jo?l al profeteerde. Jo?l zei dat ?het zal geschieden, dat ieder die de naam van de HERE aanroept, behouden zal worden?. En Gods Geest laat sinds Pinksteren heel Gods volk getuigen dat dit behoud te vinden is bij Jezus Christus, gekruisigd en opgestaan.

Met ??n mond gesproken
Het is dus maar de vraag of we vandaag als gelovigen dromen en visioenen van de Geest zouden moeten verwachten. Ik denk het niet, omdat het profeteren, gezichten zien en dromen dromen aanduidingen zijn voor het ontvangen van het Woord van God voor Pinksteren. De Bijbel als Woord van God is het instrument van de Geest waardoor God tot ons spreekt. Dat zijn de woorden van Gods Geest, zoals Petrus schrijft in 2 Petrus 1:20-21: ?Dit moet u vooral weten, dat geen profetie der Schrift een eigenmachtige uitleg toelaat; want nooit is profetie voortgekomen uit de wil van een mens, maar, door de Heilige Geest gedreven, hebben mensen van Godswege gesproken?.

Dat betekent niet dat Gods Geest Christus? gemeente niet leidt in concrete situaties. Zo gebeurde het in de gemeente in Antiochi? (Handelingen 13). Terwijl daar ?profeten en leraars? bijeen waren en vastten bij de dienst aan de Here ?zei de Heilige Geest: Zondert Mij nu Barnabas en Saulus af voor het werk waartoe Ik hen geroepen heb?.

Gods Geest spreekt in de gemeente en in de wereld. Hij wijst in concrete situaties de weg. Maar wanneer weten we zeker dat het Gods Geest is die spreekt en dat wat wordt gezegd niet voortkomt uit onze eigen wensen en gedachten? Of van een geest die niet uit God is? Daarover in een volgend artikel meer. Nu moge duidelijk zijn dat Gods Geest met ??n mond spreekt en dat de Bijbel als Woord van Gods Geest daarom steeds het eerste en het laatste woord heeft.

Nieuwe Pekela                       
Rob van der Toorn


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...