ImageOp 25 maart 2010 veranderde mijn leven drastisch tijdens de Particuliere Synode van het Noorden. Ondergetekende werd tijdens die vergadering gekozen als afgevaardigde naar de Generale Synode 2010. 51 andere broeders (23 andere predikanten, 24 ouderlingen en 4 diakenen) werden in het voorjaar 2010 eveneens verkozen tot het bijwonen van deze elke drie jaar terugkerende breedste vergadering van onze kerken.   

Als een kat in een vreemd pakhuis zo voel je je dan. Wat staat me daar te wachten? Collega Jan Bosch vertelde me dat in de loop van juni 2010 stapels papieren binnen zouden rollen. En die moest ik dan gaan lezen. Dan zou ik een indruk krijgen wat er allemaal op de Generale Synode (=GS) behandeld zou gaan worden.
Eind juni werd er een pakket afgeleverd. Inhoud: twee dikke mappen met leesvoer. Ik kreunde. Mijn agenda ook.
Bidstond
Maar laten we bij het begin beginnen. Een goed begin is immers het halve werk. Op donderdag 26 augustus, de dag voorafgaande aan de openingsvergadering, werd in Huizen de traditionele (in de goede zin van het woord!) bidstond gehouden. Voorganger was ds. D. Quant, de voorzitter van de laatstgehouden GS. Het is een goede gewoonte dat de preses van de vorige synode de bidstond leidt. Daar kwam nog bij dat Huizen de roepende kerk van de GS was. En Huizen is de gemeente waar ds. Quant staat (zoals dat zo mooi heet). Indrukwekkend waren de woorden die ds. Quant vanuit de Bijbel naar voren bracht. Iedere afgevaardigde kreeg het te horen: niet de meningen zullen de doorslag moeten geven tijdens de GS maar het is God die je zal oordelen. Hij zette dat uiteen op grond van de woorden in 1 Korinti?rs 3:23-4:5. Hij, die mij beoordeelt is de Here. En daarmee konden we het als afgevaardigden en andere aanwezigen doen. Daar moesten ?n moeten we het ook doen! Hoe verleidelijk is het om je stemgedrag af te stemmen op je achterban! Voor- of tegenstemmen doe je voor het aangezicht van God. Daarmee gaf dit woord van Paulus ons de juiste geestelijke diepte aan.

Van start
Ik had mijn vrouw meegenomen naar Huizen. Wat denk je ? ze heeft daar gewoond totdat wij trouwden. Het logeeradres was dus snel gevonden: bij haar vader (mijn schoonvader dus) thuis. Vertrouwd! Vrijdag 27 augustus wordt in het CGK-kerkgebouw te Huizen de start gemaakt. In vier rijen nemen de afgevaardigden plaats; in elke rij de vertegenwoordigers van ??n bepaalde particuliere synode. Ik zoek mezelf en vind mijn naambordje: H. Vennik. Met mijn pen maak ik van de ?H? een ?N?. Dan is dat misverstand alvast opgelost. Ik heb allemaal Bijbels meegenomen: Statenvertaling, NBG 1951, NBV 2004. Ik ben op alles voorbereid. Liedboek. Oude Berijming. Alles komt hier samen. Dus nu hoef ik nergens naast te grijpen. Daarnaast die twee dikke mappen. Oh nee, mijn kerkorde vergeten. Nou ja, komt wel goed. Agenda. Pen en papier. Alles keurig meegesjouwd in een stevige boodschappentas van supermarkt Poiesz (heeft alleen vestigingen in het noorden van Nederland). Zo, ik ben er klaar voor! Ds. Quant, voorzitter van de kerkenraad van Huizen, opent de vergadering.

Moderamen
Het belangrijkste op deze ochtend is de verkiezing van het moderamen. Het blijkt dat de vergadering het snel eens is. In slechts zes stemmingen worden er vier broeders uit ons midden verkozen: preses ds. P.D.J. Buijs, scriba I ds. J.G. Schenau, scriba II ds. J. van ?t Spijker en als assessor ds. D. Quant. Zo gaan we voortvarend en naar mijn bescheiden mening geestelijk van start. Iedereen blijkt blij met de in zo positieve sfeer verlopen stemming!

Commissies
De grote vraag wordt nu: in welke commissie kom ik terecht. Die commissies zijn nodig om de voltallige vergadering te voorzien van stukken zodat er in die vergadering besloten kan worden. Er zijn zeven commissies: opleiding en publiciteit, verkondiging, pastoraat en eredienst, kerkelijke verhoudingen, kerk en samenleving, financi?n en beheer en, als zevende, bezwaarschriften en kerkorde. De wijsheid van het moderamen leidt mij naar commissie 7: bezwaarschriften en kerkorde. Gevolg daarvan? Naast de reeds in mijn bezit zijnde twee mappen ontvang ik (en mijn medecommissieleden) een derde map. Nu gevuld met groene papieren aangezien het hier om comit?stukken gaat. Niet bestemd voor het openbare prikbord dus. Ik kreun. Maak ook nog de opmerking dat deze derde map met bezwaarschriften nog dikker is dan de Bijbel. Ik ben er overigens wel van doordrongen dat recht gedaan moet worden! Zeker in de kerk. We zijn als commissie geroepen om deze dikke map door te nemen en op grond van onze bevindingen heldere voorstellen te doen aan de voltallige vergadering. Inmiddels heeft onze commissie vier vergaderdagen achter de rug.
Wat ik bijna zou vergeten: geweldig de inzet van gemeenteleden in Huizen en Nunspeet (daar worden de commissievergaderingen gehouden en daar zullen we vertoeven tijdens de vergaderweken) waarbij zij ons voorzien van thee, koffie, koeken en lunches en diners. Een bedankje is hier zeker op zijn plaats.
Wat de GS betreft, kan ik u meedelen: wordt vervolgd.

Groningen     
N. Vennik


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...