{mosimage}Op 10 maart jl. vergaderde de classis Leeuwarden in de stad waar de classis naar is genoemd.  Het was een goede, gezegende vergadering. Het is ondoenlijk om in dit verslag alles weer te geven en daarom de hoofdpunten die de agenda bepaalden.

Na de opening door ds. C.A. den Hertog namens de kerk van Leeuwarden nam ds. G.P.M. van der Linden de voorzittershamer over. Op kundige wijze leidde hij de rest van de dag de vergadering. Als de dingen gaan zoals wij ze kunnen voorzien was het de laatste keer dat hij de voorzittershamer hanteerde. Op de voorjaarsclassis van 2012 zal in principe zijn aanvraag voor emeritering op tafel liggen. Deze dag echter was er een andere predikant wiens emeritaatsaanvraag diende.

Emeritering ds. D.J.K.G. Ruiter
Op 14 mei hoopt ds. D.J.K.G. Ruiter 65 te worden en daarmee bereikt hij de leeftijd waarop hij met emeritaat mag. De behandeling van de aanvraag was zo achter de rug; op advies van de deputaten art.49 ging de classis unaniem akkoord. Bij de overhandiging van de acte van emeritering memoreerde de voorzitter enkele opvallende eigenschappen van ds. Ruiter. Het optreden van ds. Ruiter binnen de gemeente en de classis werd gekenmerkt door grote trouw. Waar hem om hulp gevraagd werd, was hij er. Zijn grote aandacht voor de studie van de Schrift maakte dat zijn preken altijd nieuw en fris bleven. En heel opvallend is zijn grote aandacht voor liturgie en kerkmuziek. Zijn levensdevies is te vinden in Psalm 107: ‘Houd dan de lofzang gaande voor God die leven laat’. Vanzelfsprekend dankte de voorzitter ook onze zuster Ruiter, omdat haar man kon zijn wie hij is door haar steun en hulp.
Ds. H. Last onderstreepte de dingen die de voorzitter gezegd had. Op één eigenschap die nog niet genoemd was vestigde hij nog de aandacht: de buitengewone vriendelijkheid van ds. Ruiter.
In zijn antwoord sprak ds. Ruiter over de dank die bij hem leeft jegens de Here onze God. Hij is in al die jaren gezegend met een goede gezondheid. En  in de gemeenten Farneker en Harlingen die hij diende mochten de dingen in goede harmonie gaan. De zegen op zijn werk laat hij in alle vertrouwen aan de Here over; Hij geeft zelf de vrucht. Wel gaf hij aan te hopen dat binnen de classis meer eenheid zou mogen groeien vanuit het besef dat de onderlinge verschillen elkaar niet uitsluiten maar veeleer aanvullen.

Samenwerking Surhuisterveen
Een ander punt dat veel aandacht vroeg was het verzoek vanuit de kerk van Surhuisterveen om de gevonden eenheid met de GKv van Surhuisterveen te mogen formaliseren. De kerkenraad had daartoe stukken op tafel gelegd waaronder een uitgebreide samenwerkingsovereenkomst waarin de samenwerking uitvoerig wordt beschreven. Na een aantal vragen aan de afgevaardigden van Surhuisterveen gaf de classis de gevraagde toestemming.

Wel en wee vanuit de gemeenten
De kerken van de classis komen samen op hun classisvergadering om onderling mee te leven. Dat deden we door aan het begin van de vergadering enkele opvallende zaken te memoreren en in het gebed te brengen. Verder was er vanuit iedere gemeente een verslag met daarin de opvallende zaken. De meeste van die zaken zijn in de loop van de afgelopen maanden in de kolommen van dit blad bij de verschillende gemeenten reeds genoemd en kunnen daarom nu ongenoemd blijven. Wat deze keer wat extra aandacht vroeg was dat we vanuit het Kerkelijk bureau de cijfers van iedere gemeente gekregen hadden. En dan bedoel ik natuurlijk de financiële cijfers. De verschillende Friese gemeenten hebben bijna allemaal heel zorgvuldig aan hun afdrachten voldaan. Opvallend was dat bijna alle gemeenten aan één deputaatschap meer afgedragen hadden dan het minimum dat gevraagd wordt. En dat was voor zending. Dat is een goed teken, want zo hoort het ook.
Aan het einde van de vergadering werd ds. Van der Linden bedankt voor zijn goede leiding. Boven schreef ik al dat het vermoedelijk de laatste keer was dat hij de vergadering voorzat. We hopen echter met zijn allen dat het de op één na laatste keer is geweest. De classis is conditioneel gesloten. Dat betekent dat er één reden kan zijn dat de classis nog verder gaat vergaderen. En die reden kan zijn dat de gemeente Damwoude of Siegerswoude een positief bericht ontvangen van de kandidaat die zij beroepen hebben. Voor het classisexamen dat dan nodig is, kan de classis snel bijeen komen. We hopen van harte dat het nodig is. Om zo ons nog één maal onder de leiding van ds. Van der Linden te stellen. Maar vooral omdat dan deze gemeenten weer een eigen herder en leraar ontvangen. Want in de classis Leeuwarden neemt het aantal vacante gemeenten nu wel erg hard toe. Gelukkig zijn de gemeenten onderling graag bereid elkaar met raad en daad te helpen en zijn we zo echt wat we moeten zijn: een classis van kerken die aan elkaar gegeven zijn om elkaar te dienen.

Surhuisterveen    
C.C. den Hertog


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...