Handelingen 18:12-17

12 Toen Gallio proconsul van Achaje was, keerden de Joden zich echter gezamenlijk tegen Paulus en daagden hem voor het gerecht.

13 Ze namen hem mee naar Gallio en zeiden: ‘Deze man haalt de mensen over om God te vereren op een wijze die in strijd is met de wet.’

14 Nog voordat Paulus daarop kon reageren, zei Gallio tegen de Joden: ‘Als er sprake was van een misdrijf of een ernstige vorm van wangedrag, zou ik uw aanklacht uiteraard ontvankelijk hebben verklaard,

15 maar aangezien het een geschil betreft over woorden en namen en uw eigen wet, moet u zelf maar zien wat u doet; over die zaken wil ik geen recht spreken.’

16 En hij gaf bevel hen uit de rechtszaal te verwijderen.

17 Toen grepen de omstanders met zijn allen Sosthenes vast, een leider van de synagoge, en ranselden hem voor de rechterstoel af. Gallio trok zich van dit alles echter niets aan.

 

1 Korinthe 1:1-3

1 Van Paulus, apostel van Christus Jezus, geroepen door de wil van God, en van onze broeder Sosthenes.

2 Aan de gemeente van God in Korinthe, geheiligd in Christus Jezus en geroepen om Gods heiligen te zijn, en aan allen die de naam van onze Heer Jezus Christus aanroepen, waar dan ook, bij hen en bij ons.

3 Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus.

 

Twee opmerkelijke zaken treffen we hier aan. Iets over de Romeinse wetgeving en een tegenstander die tot geloof komt. Gallio en Sosthenes, Romein en Griek.

 

Nadat Paulus en Silas ternauwernood ontsnapt waren aan de verdachtmakingen en kwaadsprekerij van de joden in Thessaloniki, komen ze aan in Korinthe. Niet lang daarna doen de joden opnieuw een poging om Paulus en Silas door het Romeinse gerechtshof veroordeeld te krijgen. Maar dan gebeurt iets opmerkelijks. De Romeinse gouverneur van de streek Achaje, Gallio, trapt er niet in en stuurt ze weg. Daarmee legaliseert hij de christelijke godsdienst als een onderdeel van de joodse godsdienst. Dit geeft de christenen vele jaren rust en vrijheid van geloven in het Romeinse rijk. Wat een bijzondere wending.

Het betekende echter ook een zware nederlaag voor de fanatieke joden, die niets moesten hebben van de nieuwe leer die Paulus en Silas brachten. De leider van de synagoge, Sosthenes, moest het na de uitspraak van Gallio dan ook zwaar ontgelden, hij werd in elkaar geslagen en mishandeld.

Dit alles heeft Lucas opgeschreven in het achttiende hoofdstuk van het boek Handelingen. Maar nu komt het mooie, ook weer zo’n onverwachte wending. In de eerste brief van Paulus aan de Korintiërs lezen we in de eerste zin over dezelfde Sosthenes. 

Nu een geliefd medewerker van Paulus. Aangeraakt door de Geest van God, is hij tot geloof in de Here Jezus gekomen. Wonderen gebeuren. De Bijbel staat er vol mee.

 

Art van der Molen, Bierum


Commentaar

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...