ImageDe meeste gemeenten zijn niet anders gewend dan het Heilig Avondmaal te vieren door gezamenlijk het brood te eten en de wijn te drinken uit ??n of meer grote bekers. De bekers gaan van hand tot hand de kerk door, of worden aan tafel aan elkaar doorgegeven. Met het oog op de hygi?ne is de vraag gerechtvaardigd of het niet beter is om over te stappen op kleine bekertjes.

Ongeveer honderd jaar geleden gingen er voor het eerst stemmen op om niet meer uit de gezamenlijke beker te drinken om hygi?nische redenen. Het zou beter zijn om over te stappen op kleine bekertjes. In veel gemeenten is daar nooit gehoor aan gegeven. Maar er zijn broeders en zusters die zich zorgen maken en vrezen dat zij medegemeenteleden besmetten met hun eigen ziektekiemen of dat zij zelf besmet worden door andere gemeenteleden. Momenteel met de dreiging van de Mexicaanse griep wordt het tijd stil te staan bij de vraag of de gemeente over zou moeten stappen op het gebruiken van kleine bekertjes.

Maatschappelijke verantwoordelijkheid
De kerk staat midden in de maatschappij en heeft daardoor ook een maatschappelijke verantwoordelijkheid. Als het maar enigszins mogelijk is bij te dragen aan een beperking van het besmettingsgevaar van bijvoorbeeld de Mexicaanse griep, zou dat zeker niet achterwege gelaten moeten worden. Deze maatschappelijke verantwoordelijkheid moet uiteraard wel afgezet worden tegen de eigen, kerkelijke, principes. Daarom is het van groot belang om te onderzoeken of het gebruik van kleine bekertjes afbreuk zou doen aan het gezamenlijk vieren van het Heilig Avondmaal.

?Drink allen hieruit?
Wanneer Jezus het Heilig Avondmaal instelt, lezen we in Matteüs 26:27-28: ?En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker met de woorden: ?Drink allen hieruit, dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden.??. In Lucas 22:17 lezen we het volgende over de beker: ?Hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en zei: ?Neem deze beker en geef hem aan elkaar door.?? In Marcus 14:23 staat: ?En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf hun de beker, en allen dronken eruit.? Het is duidelijk dat bij de viering van het eerste Heilig Avondmaal alle discipelen uit dezelfde beker dronken. Het drinken uit ??n en dezelfde beker schept een band, het verbroedert. Het is een mooie symboliek waarin duidelijk te lezen is dat een groep mensen onlosmakelijk bij elkaar hoort. Ze zijn verbonden in de belofte van de Heer.

Maar betekent dit dat bij het Heilige Avondmaal altijd uit ??n beker gedronken moet worden om deze band te onderstrepen? Dat kan haast niet zo zijn. In grotere gemeenten worden meerdere grote bekers gebruikt om de gemeente binnen een redelijke tijd te kunnen bedienen. U kunt zich voorstellen dat het bedienen van drie- of vierhonderd gemeenteleden vanuit ??n en dezelfde beker erg lang gaat duren. Blijkbaar doet het gebruik van meerdere grote bekers geen afbreuk aan de onderlinge verbondenheid.

?Dit is mijn bloed ??
Daarbij gaat het niet om de beker, maar om het woord van onze Here Jezus: ?Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond, dat voor velen vergoten wordt.? Dit lezen we in Marcus 14:24. Dat is de boodschap waar het om gaat. We vieren het Heilig Avondmaal om te gedenken, waarbij het brood staat voor het lichaam van Christus van de wijn voor zijn bloed dat vergoten is voor onze zonden. De gemeenschap die we met elkaar hebben vloeit voort uit zijn verbond en niet uit het feit of we allemaal uit ??n enkele beker drinken. Ook in dit geval gaat het, letterlijk, om de inhoud van de beker en niet om de vorm. E?n grote beker, meerdere grote bekers of kleine bekertjes, het gaat om het geloof en het vertrouwen dat onze Heer en Heiland voor onze zonden gestorven is. D?t vieren we!  Om de onderlinge verbondenheid toch gestalte te geven, is het een overweging waard om met alle gemeenteleden gelijktijdig de wijn te drinken uit de kleine bekertjes.

Voordelen
Heeft u er wel eens bij stilgestaan dat er een aantal gemeenteleden is dat juist vanwege het feit dat er uit een gezamenlijke beker wordt gedronken niet deelneemt aan het Heilig Avondmaal? Deze broeders en zusters maken zich zorgen over het mogelijk besmettingsgevaar voor henzelf, maar ook voor anderen. Door allemaal uit kleine bekertjes te gaan drinken, kunnen deze gemeenteleden meevieren en op die manier de gemeenschap in Christus beleven. Daarnaast zijn er gemeenteleden die om verschillende redenen liever geen alcoholische dranken willen nuttigen. Zelfs een slokje wijn tijdens de viering van het Heilig Avondmaal kan voor hen te veel zijn. De kleine bekertjes kunnen worden rondgedeeld op een tree zoals die op de foto is afgebeeld. Door bijvoorbeeld de bekertjes in de middelste ring te vullen met druivensap, kan ieder lid zelf de keuze maken voor druivensap of wijn.

Conclusie
Het staat iedere gemeente vrij om al dan niet te kiezen voor het gebruik van kleine bekertjes tijdens de viering van het Heilig Avondmaal. De afweging die gemaakt moet worden is of de grote beker (of bekers) gebruikt blijven worden, omdat het altijd zo is gedaan, of dat er vanaf nu van de kleine bekertjes gebruik gemaakt gaat worden op grond van de hierboven genoemde redenen.

Bedum                                    
Ren? Nicolai


Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...