ImageWe zien het steeds vaker. Groepen ouderen of jongeren die, meestal in de zomermaanden, voor een aantal weken naar de armere plaatsen in deze wereld gaan om daar een diaconale taak te verrichten.
Deze week het verhaal van een groep jongeren uit Zwaagwesteinde.
In de maand mei 2008 is er tijdens een clubavond van jongeren van de CGK Zwaagwesteinde een presentatie gehouden over de projecten van World Servants. Na afloop van deze presentatie bleek, dat er veel animo was van de jongeren uit onze kerk. Daarom werd er begin juni 2008 een World Servants groep Zwaagwesteinde opgericht, die bestond uit 8 deelnemers. Al snel werd de keuze gemaakt om met de totale groep naar Zambia te gaan.

Nut
Voor mij was het de vierde keer dat ik mee zou gaan en de tweede keer in Zambia. Waarom doe je zo iets? Ten eerste is het zeer dankbaar werk om iets voor een ander te betekenen. Maar mijn echte doelstelling was om er achter te komen of een World Servants project wel helpt om de armoede terug te dringen. Ik hoor namelijk nog van veel mensen: ?Het heeft geen nut iets te bouwen in een ontwikkelingsland, omdat de mensen zelf niet willen?.

ImageGeen interview. Dat was mijn antwoord op de vraag om een interview van de redactie van het Reformatorisch Dagblad en De Wekker. Dat heeft niets met die bladen te maken, maar alles met mijn twijfel aan de waarde van zulke interviews. Daarom gaf ik hetzelfde antwoord aan de redactie van het Kerkblad voor het Noorden: geen interview.

Van die redactie maak ik echter zelf al elf jaar deel uit. Daarom beloofde ik wel dat ik zou proberen zelf een artikel te schrijven. Dat lukte niet, totdat ik op de gedachte kwam te schrijven aan de hand van de teksten waarover ik preekte bij de intrede in de drie gemeenten waarvan ik voorganger was. Die gedachte heeft geleid tot de volgende overwegingen

2 Korinte 2:17
Wij spreken uit zuivere bedoelingen, op gezag van God en voor Gods aangezicht in Christus.

Met deze tekst ben ik mijn werk als predikant op 1 november 1977 in Nieuw-Vennep begonnen. Ze was me kort daarvoor opgevallen door een prachtige uitleg van dr. W. Aalders. De uitleg is kort gezegd deze.
Als eerste noemt Paulus zijn oprechte bedoeling. In de gemeente van Korinte waren namelijk ook valse apostelen aan het werk, met onzuivere motieven. Paulus wil zich van hen onderscheiden in het besef van zijn verantwoordelijkheid tegenover God. Hij is ervan overtuigd dat God hem heeft geroepen apostel te zijn. En God is getuige van de manier waarop hij zijn werk doet. Door die overtuiging laat Paulus zijn werk bepalen. Hij wil niets liever dan spreken ?in Christus?. Dat wil zeggen: in innige verbondenheid met Hem. Vol van Christus staat Paulus in zijn dienst. Daardoor is zijn verkondiging vol van Hem.

ImageWe zien het steeds vaker. Groepen ouderen of jongeren die, meestal in de zomermaanden, voor een aantal weken naar de armere plaatsen in deze wereld gaan om daar een diaconale taak te verrichten.
Vaak zijn er in de thuisgemeente al maanden vele acties gevoerd om de financi?n rond te krijgen. Er is een website waarin dagelijks verslag wordt gedaan van het project en, niet te vergeten,  een biddend thuisfront. De komende weken zullen we in het kerkblad een aantal artikelen plaatsen van mensen die op deze manier een deel van hun vakantie aan het diaconaat hebben besteed.
Het eerste artikel werd geschreven door Henk Bergman. Hij ging met een groep mensen naar een township bij Kriel in Zuid Afrika.


Enkele weken geleden werd ik benaderd door de redactie van het Kerkblad voor het Noorden met de vraag, of ik mijn ervaring wilde delen met betrekking tot een project in Zuid Afrika.
Ongeveer zes jaar geleden was ik een bijkeuken aan het bouwen in Drachten. Wat doe je dan als je ingegeven krijgt om een project te gaan doen in Zuid Afrika? Ga je dan die gedachtegang opzij zetten en denken: dat is niets voor mij? Of wil je je laten gebruiken?
Het was mij wel bekend, dat er ooit eens een fundering ergens in een township was aangebracht op z?n Zuid Afrikaans, om daar ooit nog eens wat mee te doen. Dat ergens lag ongeveer 150 km ten westen van Johannesburg, dichtbij Kriel.

ImageIn het voorjaar van 2009 belegde de predikantenvereniging van onze kerken een conferentie onder het thema ?Verandert de genade?? Die vraag heeft een dubbele lading: ?verandert er iets in de genade zelf? en ?worden mensen veranderd wanneer ze genade leren kennen?.
Mij werd gevraagd met een causerie over dit onderwerp de conferentie af te sluiten. De bedoeling was dat ik een poging zou doen om in het licht van de geschiedenis van onze kerken, voorzover ik die zelf had meegemaakt, een antwoord op die vraag te geven.
Vervolgens vroeg de redactie van het Kerkblad mij de inhoud van mijn verhaal in een paar artikelen weer te geven voor de lezers van dit blad.

Het bestuur van de predikantenvereniging stond met zijn keuze voor dit onderwerp midden in de actualiteit. Om dat te illustreren en tegelijk te laten zien dat wat hier aan de orde is, niet alleen onze kerken raakt, citeer ik het blad ?Nader bekeken? dat verschijnt in de Gereformeerde Kerken vrijgemaakt. Dit voorjaar schreef ds. H.J.C.C.J. Wilschut: ?Het is niet te ontkennen dat de GKv zich in een identiteitscrisis bevinden. Waarin heel wat gezegd en beweerd wordt waarbij je je als confessioneel-gereformeerd kerkmens vreemd voelt in eigen kerkhuis. Je ontmoet soms een schrijnend gebrek aan besef van Gods heiligheid en van eigen zonde en schuld. Preek er niet teveel over, geheid word je anders voor somber en vreugdeloos uitgemaakt. Zeg liever dat God mij accepteert?Over goedkope genade gesproken! Steeds meer raak ik er van overtuigd, dat het evangelisch-charismatisch denken haaks staat op het bijbels-gereformeerd belijden. Weten wij nog wat genade is?

ImageDe plantenveredeling in Nederland staat in vergelijking met het buitenland op een heel hoog niveau. Nederlandse veredelingsbedrijven en zaadvermeerderingsbedrijven zijn wereldbe-roemd en ook over de hele wereld actief. De veredelingsbedrijven staan voortdurend voor nieuwe uitdagingen, de landbouwsector heeft behoefte aan nieuwe rassen die bijvoorbeeld een hogere opbrengst hebben of resistent zijn tegen bepaalde ziekten waardoor er geen of minder chemische bestrijdingsmiddelen hoeven te worden gebruikt.

Het ontwikkelen van deze nieuwe rassen kan zowel door het klassieke kruisen als door gene-tische modificatie. Maar voor beide technieken is het belangrijk dat er voldoende genetische variatie is. En om deze genetische variatie te waarborgen heeft de internationale veredelings-sector op Spitsbergen een genenbank ingericht, waar bij lage temperaturen van heel veel ver-schillende gewassen verschillende rassen worden bewaard. Het bouwen, inrichten en beheren van deze genenbank kost veel geld, maar omdat genetische variatie erg belangrijk is en de biodiversiteit wereldwijd ernstig terugloopt, heeft men er zoveel geld voor over. Voor het in stand houden van soorten en het verder ontwikkelen van rassen is genetische diversiteit van levensbelang!

Diversiteit in de kerk
Maar wat in de landbouwsector geldt, geldt dat ook in de kerk? Is het in de kerk ook zo dat diversiteit van levensbelang is? Ik denk dat de meeste mensen deze vraag in eerste instantie met ?nee? zullen beantwoorden. Diversiteit in de kerk, is zeker niet van levensbelang. Nee, het wordt eerder als lastig en misschien wel als bedreigend ervaren. 

Commentaar

 • Nieuw leven 2024-04-19 17:47:34

  In januari begint het al: het wordt weer langer licht en de sneeuwklokjes gaan bloeien, en even...

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...