{mosimage}In de titel van dit artikel staat na het woord ‘uitschrijven’ een aantal puntjes. Die worden meestal in een zin neergezet om de lezer tot een moment van stilte te manen: er wordt iets gezegd dat tot speciale bezinning stemt. Zo is het hier ook bedoeld: in deze artikelen wordt een zaak aangesneden die verdriet doet en daarom tot nadenken stemt.

Er is nog een ander punt dat in de kerkelijke praktijk met regelmaat opduikt wanneer het gaat om randkerkelijkheid. In de kerken gebeurt een aantal landelijke taken dat we samen financieel dragen: zending, opleiding predikanten in Apeldoorn, evangelisatie enz. Daarvoor betalen we ieder jaar per lid en dooplid een bedrag (momenteel totaal € 56,-). In de – toch al zo weerbarstige – discussies over beslissingen rond randleden is soms te horen: ‘En ze kosten ook nog geld!’, want meestal gaat het om leden die financieel niet bijdragen. Vooral wanneer de jaarlijkse begroting van de kerk onderwerp is van beraad binnen de commissie van beheer of van de kerkenraad, kan men deze geluiden vernemen. Nu is het begrijpelijk dat er, zeker in tijden van schaarste, gekeken wordt naar mogelijke bezuinigingen. Toch wil ik met kracht de stelling verdedigen dat het hier om té grote geestelijke zaken gaat (het ging toch om het aan de hand van de Goede Herder vinden van de stal?) dan dat het gesprek hierover met de portemonnee beslecht kan worden. Laat geen enkele kerkenraad zich laten verleiden om dit mee te laten wegen in te nemen beslissingen. Men zou er door in gewetensnood komen (althans, dat is te hopen).

{mosimage}Op 21 oktober kwamen de kerken van de classis Hoogeveen samen. Bij toerbeurt roept een kerk de classis bij elkaar. Dit keer was het de beurt van Steenwijk. De roepende kerk heeft de taak om de agenda voor de vergadering op te stellen en de belangrijke stukken rond te sturen.

De vergadering werd gehouden in de prachtig verbouwde Ichthuskerk te Hoogeveen. Er werd vergaderd in de kerkzaal, omdat het luik tussen de keuken en de grote zaal nog niet helemaal geluidsdicht was. De geluiden uit de keuken waar de kosteres met haar helpers druk bezig waren om de kopjes voor de koffiepauze klaar te zetten en de voortreffelijke lunch te verzorgen, zouden maar te veel afleiden.
 
Ds. K. Jonkman opende namens de roepende kerk de vergadering.
Hij las Psalm 12 en hield daar een korte overdenking over. Woorden zijn heel belangrijk. Woorden kunnen veel uitwerken. We leven in een tijd waarin nadruk gelegd wordt op het vrije woord. In Psalm 12 horen we van mensen die valse woorden spreken. Daartegenover staat dat de woorden van de Here zuivere woorden zijn. In de vergadering zullen veel woorden gesproken worden. Laten het goede woorden zijn.
Hij memoreerde het overlijden van br. Kerssies van Hardenberg. De vorige vergadering was hij nog aanwezig. In het gebed droeg hij de familie Kerssies op. Ook voor ds. Van Dalen, die overspannen is, en voor zijn gezin werd gebeden. Hij dankte voor de predikanten die in de afgelopen periode een ambtsjubileum mochten vieren, of dat binnenkort doen. Ook werd gedankt dat Emmen in ds. G. Huisman weer een eigen predikant heeft gekregen.

Op een zonovergoten dinsdag in oktober, een prachtige nazomerdag, kwamen de mannenbroeders van de classis Groningen bijeen voor hun najaarsvergadering. Om stipt half twee kon broeder Sok, namens de roepende kerk van Ulrum, de vergadering openen.

 

Na een hartelijk welkom aan allen, werd ds. Mark Bergsma in het bijzonder welkom geheten, daar dit zijn eerste classisvergadering was, die hij als predikant bijwoonde.

{mosimage}Kevin DeYoung, Doe iets! – een bevrijdende visie op de wil van God, 120 pag., € 9,95, ISBN 978 90 5560 432 6. Uitgeverij De Vuurbaak, Barneveld.

Met plezier heb ik dit korte, maar uitermate heldere en leerzame boekje gelezen. Het gaat over een ingewikkeld onderwerp waar heel veel christenen op verschillende manieren moeite mee hebben: de wil van God, met name in en voor hun eigen leven. De naam van de schrijver verraadt al iets van zijn Nederlandse wortels en hij verwijst dan ook graag naar de gesprekken hierover met opa DeYoung, vanouds dus De Jong. Dat maakt dat dit toch wel wat Amerikaans aandoende boek, toch raakvlakken houdt met de manier waarop wij in Nederland omgaan met de ‘wil van God’. DeYoung richt zich met name op twee problemen die zich voordoen in deze tijd. Enerzijds is er een sterke – evangelische - neiging om welhaast krampachtig te zoeken naar de wil van God in je leven: Welke studie moet ik kiezen? Moet ik die baan nemen? Wil God dat ik met dat meisje of die jongen trouw? Wat wil God dat ik vandaag doe? Anderzijds is er bij velen, met name bij jongelui in de leeftijd van zeg 20 tot 35 jaar, de neiging om geen beslissende keuzes te maken. Er is een veelheid aan keuzes die te maken op het gebied van studie, relatie, baan enz. Ze zijn bang om een keuze te maken, omdat die keuze hen de vrijheid ontneemt om die andere opties ook nog te doen of te beleven.

Voor het eerst in de geschiedenis vergaderde de classis Leeuwarden in Harlingen. Eén keer eerder kwam de classis daar bijeen in een voortgezette avondvergadering. Maar op donderdag 14 oktober waren de afgevaardigde classiskerken de gehele dag te gast van de roepende gemeente van de najaarsclassis.

Bijzonder was eveneens dat de classis vergaderde in het kerkgebouw van de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt). De reden daarvoor was dat de gemeente een samenwerkingsgemeente is geworden. Ze is gekomen tot een nauwe samenwerking met de Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Harlingen. De diensten worden gezamenlijk in De Haven gehouden. Ook vergaderen de kerkenraden gezamenlijk. De samenwerkingsgemeente zal zich met ingang van het nieuwe jaar presenteren als Christelijke Gereformeerde Kerk (vrijgemaakt) te Harlingen. Inmiddels is het oude kerkgebouw verkocht. Deze stap was ingrijpend. Gedurende veertig jaar zijn in de Ichtuskerk kerkdiensten belegd. Maar de stap is met volle instemming van de gemeente genomen.
De voorzitter van de roepende kerk memoreerde in zijn openingswoord onder meer het overlijden van zr. A. Westerterp-Bijleveld, die altijd trouw heeft meegeleefd met het classisgebeuren en heel het kerkelijk leven.

Commentaar

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...