Indien uw broeder zondigt, ga heen, bestraf hem onder vier ogen. Indien hij naar u luistert, hebt gij uw broeder gewonnen. Indien hij niet luistert, neem dan nog een of twee met u mee, opdat op de verklaring van twee getuigen of van drie elke zaak vaststa. Indien hij naar hen niet luistert, zeg het dan aan de gemeente. Indien hij naar de gemeente niet luistert, dan zij hij u als de heiden en de tollenaar.
Matteüs 18:15-17 (NBG)

Is er gehandeld naar het voorschrift van Matteüs 18? Als die vraag op een kerkelijke vergade-ring gesteld wordt, weet iedereen meteen dat daarmee de verzen 15-17 worden bedoeld. Maar dan zoals die verzen in de artikelen 72-74 van onze kerkorde zijn uitgelegd en vastgelegd.

Keer op keer is er in de kerken in conflictsituaties discussie over de vraag of op dit punt de kerkorde juist is toegepast en de procedure correct is gevolgd.

Hoe kun je het geloof verdedigen wanneer een niet-gelovige je kritische vragen stelt? Hoe ga je binnen de kerk met dergelijke vragen om? Want ook daar komen die vragen naar voren. Ze worden niet alleen door jongeren gesteld maar ook door ouderen. Hoe moet je op die vragen ingaan? Welke argumenten gebruik je en welke juist niet?

In Ede zijn voor theologisch belangstellenden een aantal lezingen gehouden over apologetische vragen. Dat gebeurde onder verantwoordelijkheid van de Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Bond 'Johannes Calvijn' in samenwerking met de Christelijke Hogeschool Ede. De gehouden lezingen zijn gebundeld in een boek dat de titel draagt 'Verantwoorde hoop'. Deze titel is een verwijzing naar een woord van de apostel Petrus over de bereidheid tot verantwoording aan een ieder die rekenschap vraagt van de hoop die in ons is (1 Pet. 3, 15).

 

 

12 januari 1932 – 26 december 2011

Op de tweede kerstdag 2011 maakte ds. Maarten den Bleker wonend te Ureterp, de overgang van dit leven naar het hemelse leven in het Vaderhuis met de vele woningen. Op 12 januari 2012 zou hij 80 jaar zijn geworden. Zijn leven werd allereerst gekarakteriseerd door het pre-dikant zijn. En dat is nog net iets te vaag gezegd. Maarten wilde voor alles dienaar van het Woord van God zijn. Dat heeft zijn hele leven gestempeld. De studie voor het predikantschap verliep wat moeizaam, mee door bepaalde problemen met de gezondheid. Maar hij zette door zoals later ook steeds weer bleek dat hij een doorzetter was. Op 10 januari 1968 – hij was toen dus bijna 36 jaar – werd hij door prof. dr. W. H. Velema bevestigd in het ambt van dienaar van het Woord in de gemeente van Mijdrecht. Op 20 december 1967 was hij in het huwelijk getreden met Gerrie van der Zijden uit Ameide. Hun huwelijk werd gezegend met vijf doch-ters. De gemeente van Mijdrecht bleef steeds een warm plekje in zijn hart behouden.

In 1971 ging de weg naar Lutten. Daar werkte hij acht jaar. In 1979 volgde de gemeente van Sneek tot aan het emeritaat in 1997. Als Maarten eenmaal op de praatstoel zat – en hij en ik hebben daar meermalen op gezeten! – kon hij uitgebreid en met liefde en bewogenheid vertel-len over alles wat hij en zijn gezin in de loop van al die jaren hadden meegemaakt.

Dit is het tweede artikel in een reeks van drie over de inhoud van de Bijbel, de inhoud van het christelijk geloof, de relatie tussen die twee en de verhouding tussen God en ons mensen. Het eerste artikel ging over twee zogenaamde modellen: het lineaire catechismus model en het geloofsmodel van de gelijkzijdige driehoek. Zoals beloofd gaan we in dit artikel op zoek naar wat er in de Bijbel staat. Met daarbij de vraag: wat en hoe leest u?

Bovenstaande vraag ‘wat en hoe leest u?’ vóóronderstelt dat er verschillende manieren van Bijbellezen zijn. Het is goed om eerst bij die vraag stil te staan. Is dat zo? Zijn er verschillende manieren waarop je de Bijbel kunt lezen? Is de Bijbel voor meerdere manieren van uitleg vatbaar? Het antwoord is wat mij betreft ‘ja’ en ‘nee’.

 

Het was woensdag 7 december een verblijdende dag voor de kerken. ’s Avonds mocht de classis Zwolle samenkomen voor een voortgezette vergadering. Er was deze avond eigenlijk maar één agendapunt: het peremptoir examen van kandidaat P.W.J. van der Toorn. Vanwege deze heugelijke zaak was de classisvergadering verplaatst naar Heerde, waarvan br. Van der Toorn immers het beroep had aangenomen.

Commentaar

 • Post 2024-04-06 07:36:05

  De laatste tijd valt het mee, maar het komt regelmatig voor dat de post wat vertraging heeft....

 • Lijdenstijd 2024-03-23 18:53:26

  Met de lijdenstijd lijkt onze samenleving niet uit de voeten te kunnen. Hoe anders is dat met...

 • Leipzig en Navalny 2024-03-07 19:01:01

  Vorige week waren mijn vrouw en ik een paar dagen in het voormalige Oost-Duitsland op bezoek bij...

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...