Elke vrijdag viel er een exemplaar van het Kerkblad voor het Noorden bij haar op de deurmat. Het blad waar ze zeventien jaar aan heeft meegewerkt. Niet in het schrijven van artikelen, maar om alle kopij in samenwerking met de eindredacteur zo te bewerken en te ordenen, dat het iedere woensdagmorgen gereed is om te drukken. Een onmisbare schakel achter de schermen. Gisteren nam Sjoerdtje Huisman-Sprietsma afscheid van haar werk.

Negentwintig jaar geleden solliciteerde ze bij het Friesch Dagblad en werd tot haar grote vreugde aangenomen. Eerst als oproepkracht op de zetterij.
In het jaar 1993 kwam er op de afdeling periodieken een plaatst vrij. Een onderdeel bij de krant waar naast de Friesche Kerkbode (het orgaan voor de Gereformeerde Kerken in Friesland) ook het Kerkblad voor het Noorden gereed gemaakt werd. Sjoerdtje solliciteerde, werd aangenomen en op 4 november 1993 had ze het eerste exemplaar in haar handen. Vol trots loopt ze voor mij (PS) naar de kast en laat ze hem even zien. De opzet is grotendeels gelijk gebleven: meditatie, artikelen, boekbesprekingen, actueel kerknieuws en vooral gemeentenieuws.  

ImageHenk van Dam, schrijver van dit artikel, is verbonden aan Radar, een organisatie die zich bezighoudt met toerusting van ouders en andere opvoeders op het gebied van (geloofs)opvoeding. Daarnaast is hij parttime docent godsdienst in het voortgezet onderwijs.
Rond het motto: geloven in opvoeding verschijnt een reeks van drie artikelen van zijn hand in ons kerkblad. Dit is het tweede artikel.

Ik ga slapen, ik ben moe
Elke avond weer.
Voor het slapen gaan.
Met de kleinsten doe je het samen.
Geknield voor het bed.
En later wordt het anders.
Maar dit ritueel dragen kinderen mee, levenslang.
Elke dag weer.
Rondom de maaltijden.
Here zegen deze spijze.
En later wordt het anders.
Maar ook die gewoonte dragen kinderen mee, hun leven lang,
Dergelijke rituelen hebben in de geloofsopvoeding een positieve betekenis: wanneer we kinderen willen leren om met regelmaat en gestructureerd gestalte te geven aan hun persoonlijke omgang met God, dan is een vast ritueel rond de maaltijd en voor het slapen gaan een eerste belangrijke stap.  
Natuurlijk is daarbij van belang in hoeverre dat ritueel inhoud en betekenis krijgt door de manier waarop ouders daarmee omgaan. Immers:

ImageWe waren weer bij elkaar in een veelkeurige groep. Het dessin van jasjes en dasjes, voor zover gedragen, varieerde van hel rood en geblokt tot degelijk zwart of grijs met streep. Ooit sprak onze voorvader, predikant ds. Van Velzen, tegenover een hervormde collega de historische woorden: ?Ulieden hebt leervrijheid, maar wij hebben kleervrijheid.?

Evenwel, om elke Jood een Jood-collega te kunnen zijn, had ik diverse kledingstijlen meegenomen. Hoe vrij ook, kleding maakt nog wel degelijk verschil uit onder ons corps. Wie een zwierig licht kostuum draagt, moet niet verrast opkijken, dat hij daarmee als lichte dominee wordt afgeserveerd, zo niet afgeschreven. U doet dat ook! Ik zet zo de predikant even centraal. Het ging deze conferentie over de prediking, met als thema Trouw en tijdig.

U op mijn bureau
Trouw aan Schrift en belijdenis, zo u wilt, in de lijn van onze cgk-traditie. En ?tijdig?, toegesneden en toegepast op de actualiteit en de situatie van de hoorder. U moet bij het maken van de preek als het ware op het bureau van de predikant zitten. De bijbeltekst en uw toestand en situatie moet in verband met elkaar worden gebracht, evengoed als de situatie in deze wereld vol onrecht en geweld. Daarbij heeft de predikant te bedenken dat het Evangelie wel voor de mens is, maar niet naar de mens. Principieel zit ons kritiek op de preek ingebakken. Ondertussen is de standaard wel, wat Jezus zegt: ?Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: ?Wie ontvangt die Ik zend, ontvangt Mij, en wie Mij ontvangt, ontvangt Hem die Mij gezonden heeft.?, Joh 13:20. En eerder: ?Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u, de ure komt en is nu dat de doden naar de stem van de Zoon van God zullen horen, en die zullen leven.?,Joh 5:25. Het preekwerk is representatie en proclamatie en bij machte doden tot leven te wekken. Paulus noemt dat in de Korinthebrief: ?Wij zijn gezanten van Christus?. Het verkondigen van het Evangelie is bediening van het heil. Niet ten onrechte schreef de befaamde theoloog Miskotte van ?het waagstuk der prediking?. Maar goed, ik draaf al vooruit...

Al meer wordt duidelijk dat we als christenen in een minderheidspositie zijn terecht gekomen. Christelijke waarden en overtuigingen mag je in de priv?sfeer laten gelden, maar kom er niet mee in de publieke arena. Daarbij krijgen we ook hoe langer hoe meer te maken met kritiek op en bestrijding van het christelijk geloof. Zomaar kan een collega op je werk je voor de voeten werpen: 'Wie zegt dat jij gelijk hebt, onze Turkse collega kan toch ook gelijk hebben?'. Of een vraag aan een jongen of meisje op school: 'Bewijs maar eens dat God bestaat'. Het unieke en de echtheid van het christelijk geloof wordt vandaag van alle kanten aangevallen. Hoe moeten we hiermee omgaan? Moeten we ons erbij neerleggen of hebben we de roeping onze 'vijand' te bestrijden? Ik denk het laatste. Maar hoe doen we dat? Zou de manier waarop christenen in de Vroege Kerk hier mee omgingen ons iets kunnen leren?
Hoewel hun situatie niet op alle punten op de onze geleek, hadden ze dit wel met ons gemeen dat ze een kleine minderheid vormden te midden van een heidense samenleving. En daar sloten ze zich niet vanaf. Ze zeiden niet: 'Laat de wereld maar praten, wij gaan onze eigen weg'. Integendeel, ze namen de kritiek serieus en dachten erover na hoe ze er een antwoord op konden geven. Ik wil drie aspecten noemen waar wij iets van zouden kunnen leren.

Image?Laat de doden hun doden begraven; maar ga gij heen en verkondig het Koninkrijk Gods?.
       Lucas 9:57-62

Volg Mij, zegt Jezus tegen iemand. Dat zal ik doen, Here, is zijn antwoord, maar sta mij toe dat ik eerst mijn vader begraaf. Het antwoord van Jezus staat hierboven afgedrukt. Het roept grote vragen op. De vragen worden vermeerderd als je het hele gedeelte Lucas 9: 57-62 leest. Eerst zegt iemand tegen Jezus: ik zal U overal volgen. Jezus zegt tegen hem dat Hij geen plaats heeft om zijn hoofd neer te leggen in tegenstelling tot de vossen en vogels.
Een derde zegt tegen Jezus dat hij Hem wil volgen, maar dat hij eerst afscheid wil nemen van zijn huisgenoten. Tegen hem zegt Jezus: Niemand, die de hand aan de ploeg slaat en ziet naar hetgeen achter hem ligt, is geschikt voor het Koninkrijk Gods.

Alles wat Jezus tegen deze drie zegt, klinkt raadselachtig. Neem zijn woorden tot de eerste. Klopt die vergelijking met de dieren wel? Jezus had toch een huis in Kapernaüm? Jezus had inderdaad onderdak, maar het ontbrak Hem op aarde aan geborgenheid. Want, staat er in Lu-cas 9:51: Jezus ging vastberaden op weg naar Jeruzalem, toen zijn tijd naderde dat Hij van de aarde zou worden weggenomen. In Jeruzalem zou Hij worden overgeleverd.
Het is waar dat Jezus niet als dakloze leefde, maar Hij nestelde zich niet op aarde. Hij kende geen rust. Op weg naar zijn opneming werd Jezus door iedereen verworpen. Wie Jezus volgt, volgt Hem naar het Koninkrijk van God. Jezus volgen, dat wil zeggen: de minste willen zijn in de Geest van Christus. Het vraagt van zijn volgelingen hun kruis op zich te nemen en het Hem na te dragen.

Commentaar

 • De koning als dienaar 2023-05-19 18:22:03

  Nog steeds ben ik aan het bijkomen van de kroningsplechtigheid van Charles III. De...

 • Gedenken en vieren 2023-05-04 13:00:26

  Deze week, op 4 mei, herdenken we de doden uit de Tweede Wereldoorlog, de slachtoffers die vielen...

 • Jaarboek CGK 2023-04-21 14:46:35

  Het nieuwe jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken is weer uit. Alle ge-update...

 • Het feest van de Psalmen 2023-04-07 12:07:39

  Dit jaar bestaat de psalmberijming van 1773 maar liefst 250 jaar. Er was een tijd dat deze...