{mosimage}De trouwe lezer van het Kerkblad zal bij lezing van deze titel misschien denken aan de vier artikelen die in het najaar van 2010 verschenen. Zij hadden als titel: ‘Uitschrijven’…Het betrof de pijnlijke materie van gemeenteleden die zich steeds verder van de dienst aan de Here verwijderen en de vraag hoe we daar kerkelijk verder in kunnen komen. En inderdaad: deze nieuwe artikelen komt uit die andere voort.

In het eerste artikel verkenden we de mogelijkheden van een gastlidmaatschap (of meelevend lidmaatschap) van broeders en zusters die officieel lid zijn van een andere kerkgemeenschap. We gaan daar nu eerst nog even op door.

Rechten
Wat levert een dergelijk gastlidmaatschap op? In ieder geval een duidelijker stempel op de innerlijke verbondenheid die er tussen de gemeente en deze gastleden is. Geestelijke eenheid wordt meer zichtbaar, en daar zal niemand tegen zijn. De rechten die eraan verbonden zijn, zijn de meeste zaken waar ook de eigen leden recht op hebben: toegang tot het avondmaal zonder dat dit elke keer gevraagd moet worden, opgenomen worden in het adressenbestand van het gemeenteblad, vermelding in de gemeentegids, welkom op de gemeenteavonden die van tijd tot tijd gehouden worden, daar ook het woord mogen voeren. Ach, eigenlijk bijna alles. Behalve één ding: men heeft geen stemrecht, dus bij verkiezing van ambtsdragers doet men niet mee.

{mosimage}Enige tijd geleden publiceerde de veelschrijver Alister McGrath een boek dat een boekje open wil doen over natuurlijke theologie. Niet iedere lezer van ons kerkblad weet dan waar het over gaat. Ter verheldering verwijs ik naar artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis waar wordt gezegd dat wij de Here God op twee manieren kennen. Namelijk door de Bijbel én door de schepping. De wereld is “als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van Hem niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid…”. God kennen via de schepping? Dan betreden we het terrein van de natuurlijke theologie.

In dit tweede artikel gaan we nader in op het boek van McGrath. Een boek waarin de schrijver zijn natuurlijke theologie of aanzetten daartoe uiteenzet.

{mosimage}Enige tijd geleden publiceerde de veelschrijver Alister McGrath een boek dat een boekje open wil doen over natuurlijke theologie. Niet iedere lezer van ons kerkblad weet dan waar het over gaat. Ter verheldering verwijs ik naar artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis waar wordt gezegd dat wij de Here God op twee manieren kennen. Namelijk door de Bijbel én door de schepping. De wereld is “als een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, de letters zijn, die ons te aanschouwen geven wat van Hem niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid…”. God kennen via de schepping? Dan betreden we het terrein van de natuurlijke theologie.

Loopt er een directe lijn van de natuur naar God toe? Kun je God al redenerend uit de natuur tevoorschijn laten komen? McGrath opent het eerste hoofdstuk met drie citaten uit de Bijbel. Eén daarvan is Psalm 19, vers 1: De hemel verhaalt van Gods majesteit, het uitspansel roemt het werk van zijn handen, de dag zegt het voort aan de dag die komt, de nacht vertelt het door aan de volgende nacht. Een lijn van natuur naar God. Echter ooit las ik een gedicht van Willem Hessels waar al bij de eerste woorden van het gedicht me het gevoel bekroop dat die rechtstreekse lijn niet zomaar aan te wijzen is:  “O, schepper die in koelen bloede schiep / de hamerhaai alle diepzeedieren, / de zaagvis en de slijmerige wieren, / bloedzuiger, pestbacillen en poliep.” De twee citaten roepen genoeg vragen op om daar een boek aan te wijden. McGrath gaat in zijn boek “Een open geheim” uitgebreid in op natuurlijke theologie.

{mosimage}De trouwe lezer van het Kerkblad zal bij lezing van deze titel misschien denken aan de vier artikelen die in het najaar van 2010 verschenen. Zij hadden als titel: ‘Uitschrijven’…Het betrof de pijnlijke materie van gemeenteleden die zich steeds verder van de dienst aan de Here verwijderen en de vraag hoe we daar kerkelijk verder in kunnen komen. En inderdaad: deze nieuwe artikelen komen uit die andere voort.

De artikelen bleken gelezen te zijn en er is op kerkenraadsvergaderingen over doorgesproken – en ook op het niveau van andere gemeentelijke bijeenkomsten. Ze riepen ook een nieuwe vraag op die de redactie als volgt verwoordde: kan er iets geschreven worden over gastlidmaatschappen? En kunnen gemeenteleden die niet meer kerkelijk willen meeleven toch op de een of andere manier ‘zichtbaar’ blijven voor de gemeente? Met name in het vierde artikel schreef ik daar iets over. Zo moet u ook de aanhalingstekens in de kop van het artikel zien: het gaat niet om een gewone inschrijving in het kerkelijk register van nieuwe leden, of van dopelingen, maar om bijzondere inschrijvingen. Ik werk dat nu verder uit.

{mosimage}Want het is onmogelijk, degenen, die eens verlicht zijn geweest, van de hemelse gave genoten hebben en deel gekregen hebben aan de heilige Geest, en het goede woord Gods en de krachten der toekomende eeuw gesmaakt hebben, en daarna afgevallen zijn, weder opnieuw tot bekering te brengen, daar zij wat hen betreft de Zoon van God opnieuw kruisigen en tot een bespotting maken.        
Hebreeën 6:4-6

Is het mogelijk dat iemand die gelooft weer ongelovig wordt? Ja, is het antwoord dat vaak gegeven wordt op grond van de bovenstaande passage. Nee, zeggen gereformeerde theologen. Hoe zit het dan met bovenstaand tekstgedeelte?
   
De volharding der heiligen is een (reformatorisch) dogma (Dordtse Leerregels, 5). Wie be-keerd is, kan niet (definitief) afvallen en ongelovig worden. Hoe moet Hebr. 6:4-6 dan worden verklaard?
Volgens Luther past deze passage niet in de Bijbel. De gereformeerde theoloog F.W. Grosheide kwam ogenschijnlijk met een minder rigoureuze oplossing. Volgens hem gaat het in deze tekst niet over ware gelovigen maar over mensen die slechts intellectueel verlicht waren. Deze uitleg is in strijd met de woorden van de tekst en daarom niet in overeenstemming met de gereformeerde leer. Want daarin moet de Schrift zelf aan het woord komen.     

Commentaar

 • Zingen in de eredienst 2023-12-02 13:08:03

  Welke liederen leren wij onze kinderen en jongeren aan?   Het is nog niet eens zo lang geleden:...

 • Missionaire voorbede 2023-11-03 18:25:06

  Eigenlijk richt ik dit commentaar vooral aan mezelf. Omdat ik er zelf vaak niet aan denk als ik op de...

 • Herverkaveling? 2023-10-20 08:35:40

  In de media duiken de laatste tijd geregeld stemmen op om alle gereformeerde kerken op een hoop te...

 • De achilleshiel 2023-10-06 15:18:46

  Soms gebeurt er iets in je omgeving, dat je aan het denken zet. En als je iemand bent, bij wie dat...