Jaarboek van de Christelijke Gereformeerde Kerken in Nederland 2010, onder redactie van de dominees G.P.M.v.d.Linden, D. Quant, R.W.J. Soeters en H.J.Th. Velema, uitgave van Buijten & Schipperheijn, Amsterdam, prijs ? 10,50. Ook voor ? 10,50 verkrijgbaar op cd-rom, combinatieprijs ? 12,90.

Het nieuwe Jaarboek van de CGK is weer uit. Het kost slechts een paar dubbeltjes meer dan vorig jaar, hoewel de redactie is uitgebreid met ds. Quant.
Wie deze nieuwe uitgave aanschaft, kan zijn vorige exemplaar geven aan een be-langhebbende die er geen geld voor (over) heeft een nieuw jaarboek te kopen. Die kan zich dan ook weer een jaar redden, al zal hij meer dan eens mis grijpen. Want er is veel in beweging. Ik neem alleen maar mijn eigen gegevens: emeritus, verhuisd naar Amersfoort, een ander (email)adres, telefoonnummer en bankrekeningnum-mer. In 2009 is aan nog zeven andere predikanten emeritaat verleend. Er zijn daar-door 60 emerituspredikanten. Er zijn slechts 143 dienstdoende predikanten, 134 in een gemeente, 19 in andere taken. Bovendien komen er in verhoudingen weinig nieuwe predikanten bij. Dat geeft zorg.

ImageOnze brief zijt gij, geschreven in onze harten, kenbaar en leesbaar voor alle mensen, daar gij toont een brief van Christus te zijn, door onze dienst opgesteld, niet met inkt geschreven, maar met de Geest van de levende God, niet op tafelen van steen, maar op tafelen van vlees in de harten.                    2 Korinte 3:2-3

Op vakantie bezochten mijn vrouw en ik een kerkdienst in een gemeente van de Nederduits Gereformeerde Kerk in Zuid-Afrika. De vormen waren een beetje anders dan in de thuisge-meente, maar de preek over 2 Korinte 3:2-3 had zo in een CGK gehouden kunnen worden.
     
Kort gezegd kwam de preek hierop neer: elke christen moet een leesbare brief van Christus zijn. Anderen moeten aan je kunnen zien dat je een christen bent. Zo heb ik in de CGK ook vaak over deze tekst horen preken. Met die persoonlijke toepassing, als een app?l tot zelfon-derzoek en als een oproep het evangelie uit te dragen. Maar volgens mij vloeit die toepassing niet voort uit wat Paulus schrijft.

ImageIn drie artikelen leest u over Gods handelingen met Wiebe en Simone van der Heide (-Poen) die vanuit Nederland naar een sloppenwijk in Zuid-Afrika zijn gegaan om daar dienstbaar te zijn aan de taak die God hen op het hart heeft gelegd. De eerste twee artikelen zijn geschreven door Wiebe en het derde artikel is geschreven door Simone.
God gaat een weg met ieder mens. Vaak realiseren wij ons dit niet eens. En zo was het met mij ook. Ik begon mij dit pas te realiseren toen ik in Nieuw Zeeland God vroeg voor een doel voor mijn leven. Ik ben opgegroeid op een veehouderijbedrijf, mijn ouders hadden 9 kinderen van wie ik de derde was. Wij gingen elke zondag twee keer naar de kerk, hadden catechisatie en jeugdvereniging. We waren een fijn gezin waar we met elkaar in veiligheid woonden met christelijke normen en waarden. Ik wist altijd dat God werkelijkheid was, maar wist niet wat ik met dat feit in mijn dagelijks leven moest doen.
Op mijn 21-ste ging ik voor anderhalf jaar in Canada werken in de tuinbouw. Terug in Nederland wilde ik weer weg en ging voor 8 maanden naar Nieuw Zeeland. Ik woonde en werkte daar op een boerderij van een weduwe. Ik had het naar m?n zin en wilde niet terug naar Nederland. Die gedachte beangstigde me.

ImageMeer dan driehonderd mannen en vrouwen, meest ouderen en enige jongeren, kwamen van 19 september 2009 - 20 maart 2010 op negen zaterdagen bijeen voor de Vormingscursus in de Chr. Geref. Kerken.  In Apeldoorn, Drachten, Goes en Sliedrecht behandelden hoogleraren en predikanten onderwerpen over identiteit en seksualiteit, het pastoraat, de belijdenisgeschriften, de apostel Paulus en het bijbelboek Dani?l. In dit artikel geef ik een impressie van het onderwerp dat voor mijn rekening kwam: Christelijk Gereformeerd vanaf de Afscheiding.

Waar komt de naam Christelijk Gereformeerd  vandaan en wat  is de identiteit van de Christelijke Gereformeerde Kerk?  In mei 1591 namen de Staten van Holland een besluit om een studentencollege op te richten aan de universiteit van Leiden voor het opleiden van predikanten. In de regeling van dat studentencollege komt voor het eerst de naam Christelijke Gereformeerde Kerk voor. Daarnaast werd nogal eens de naam Christelijke Gereformeerde religie gebruikt om aan te geven die vorm van christen-zijn die officieel aanvaard en gesteund werd door de overheid in Nederland. Voor het jaar 1800 raakte de naam Gereformeerd in onbruik en kwam de naam Hervormd daarvoor in de plaats. In 1816 werd voor het nieuwe Koninkrijk der Nederlanden een nieuw kerkgenootschap in het leven geroepen, het Nederlands Hervormd Kerkgenootschap. Dat kerkgenootschap bestond tot 2004. In dat jaar 2004 kwam door de vereniging van de Nederlandse Hervormde Kerk en de Gereformeerde Kerken in Nederland de Protestantse Kerk in Nederland tot stand.

Ds. A.C. Uitslag sprak voor de bezinningskring in de classis Leeuwarden over het onderwerp: Thuis in de wereld?

Er is in de gereformeerde gezindte veel wereldgelijkvormigheid. We gaan wel naar de kerk, maar na de zondag wacht ons het volle leven en wat is er dan nog te zien van het onderscheid tussen een leven naar Gods geboden en een leven naar het schema van deze wereld?

Bijbelse lijnen
God heeft ons goed en naar Zijn evenbeeld geschapen, ja alles was zeer goed. Maar al spoedig kwam de zondeval en zijn we als wereldburgers vloekwaardig voor God geworden. We zijn en denken werelds, wij leven in deze wereld en voelen ons erin thuis. Ons hart trekt ons naar de dingen van deze wereld, we zijn eraan gehecht.
Isra?l was een heilig volk, er was onderscheid tussen hen en de andere volken van deze wereld. Abram werd weggeroepen uit Ur en kreeg de belofte dat zijn nageslacht het verkoren volk van de Heere zou zijn. In Egypte woonde het volk al in een afgezonderd deel van het land, het mocht zich niet vermengen met de Egyptenaren.

Commentaar

 • Altijd die angst 2023-01-27 16:05:32

  Het is een jaar of twintig geleden. Met een groep werkers van de Nederlandse Patiëntenvereniging...

 • Dit is de dag 2023-01-13 18:31:25

  Voor alle lezers: veel heil en zegen voor 2023! Aan het begin van het nieuwe jaar worden er altijd goede...

 • Toename van psychische klachten 2022-12-16 18:06:13

  Het Trimbos-instituut heeft onderzoek gedaan onder volwassenen in Nederland. Daaruit bleek dat...

 • Een nieuwe gelijkenis 2022-12-02 19:21:49

  Soms kan het gebeuren dat je een Bijbelverhaal met nieuwe ogen gaat bekijken. Zo gebeurde het bij...