{mosimage}Waarom zou je getuigen van het evangelie van Jezus Christus? Als ik u die vraag stel, zult u misschien niet zo lang hoeven na te denken. De cursisten van de vormingscursus in Drachten waren er duidelijk over.

In het afgelopen seizoen werd in de kerk van Drachten – net als op een aantal andere plaatsen in Nederland – de vormingscursus gegeven die vanuit onze kerken wordt aangeboden. Op een aantal zaterdagen waren twee zalen van de kerk gevuld met cursisten die informatie kregen over een groot aantal onderwerpen; actueel, uitdagend, verdiepend. Drie lessen gingen over communicatie. Eén daarvan mocht ik verzorgen, over communicatie van het evangelie aan mensen die Jezus Christus (nog) niet kennen.

Motivatie om te getuigen
Ik ben begonnen de deelnemers de vraag te stellen naar hun persoonlijke motivatie om te getuigen van het evangelie. De meesten reageerden direct en duidelijk: wij willen graag over de liefde van God vertellen aan degenen die Hem nog niet kennen. Dat is een kwestie van ons hart. Wie zou het een ander niet gunnen? Als je weet dat iemand verloren gaat als hij of zij niet met Jezus leeft, en als je de geweldige liefde van God kent, dan wil je daar toch je mond niet over houden? Bovendien is het een heldere opdracht die we gekregen hebben. Jezus zegt: ‘gaat dan heen en maakt alle volken tot mijn discipelen’.

In deze rubriek willen we kennisnemen van leerzame studies die studenten en kandidaten van de TUA of een andere instelling gemaakt hebben. Deze keer nemen we kennis van de doctoraalstudie van Ds. A.van Harten-Tip.  Zij woont in Smilde en is predikant binnen de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.


De ontwikkeling van het kerkrecht van de Gereformeerde kerk in de Nederlanden van 1571 tot 1586 (2)  

Het vorige artikel ging over het ontstaan van de kerkorde van Emden in 1571. Hoe ging het daarna verder met het kerkrecht van de Gereformeerde kerk in de Nederlanden?
Wie een kerkelijk handboekje bezit, kan de ontwikkeling proberen te volgen door de verschillende kerkordes uit de volgende jaren te vergelijken.

Een nieuwe situatie
In 1571 waren alle Nederlandse gereformeerde kerken óf vluchtelingenkerken óf kerken onder het kruis. Daarna veranderde de situatie ongedacht snel. In 1572 begon onder leiding van Prins Willem van Oranje het georganiseerde verzet tegen de Spaanse onderdrukking. Water- en andere geuzen namen, hoofdzakelijk in Holland en Zeeland, steden in. De nieuwe overheid in deze gewesten was de gereformeerde kerk gunstig gezind. Vluchtelingen keerden terug en stichtten nieuwe kerkelijke gemeentes.

{mosimage}Gerjanne Trompert heeft psychologie gestudeerd in Nijmegen en werkt nu een aantal maanden in het buitenland om ervaring op te doen die ze na deze periode kan gebruiken bij haar werk in Nederland. Bovendien wil ze haar kennis inzetten bij projecten om op die manier een bijdrage te leveren aan het verbeteren van de leefomstandigheden van de mensen.
 
 
Inmiddels bevind ik me weer 1,5 week in Nederland, een maand eerder dan gepland. Het avontuur en mijn vrijwilligerswerk in Bolivia, wat zou plaatsvinden van 12 april tot 3 juni heb ik vroegtijdig afgebroken. Na drie weken vrijwilligerswerk heb ik een weloverwogen beslissing genomen om eerder terug te komen. Hieronder leg ik uit waarom.
Ontwikkelingswerk is iets heel moois. Je spaart je geld om een grote reis te maken en je in te zetten voor mensen die het zoveel minder hebben dan jij. Je hebt de motivatie om de handen uit de mouwen te steken, je kennis in te zetten om er samen met de lokale mensen een leuke tijd van te maken en iets te bereiken. Dit is mijn streven en mijn ideaal, altijd al geweest sinds mijn eerste ervaring met ontwikkelingswerk in Brazilië 2005.

{mosimage}De hemelvaart is voor een modern mens niet te geloven. Van Mohammed wordt verteld dat hij vanaf de berg Moria te paard ten hemelvoer. De hoefafdruk staat, naar men zegt, nog in de rots. Wij christenen moeten het doen met het getuigenis van de apostelen en van de Bijbel. Jezus vaart ten hemel en daarmee drijft Hij weg uit onze waarneming en uit ons voorstellingsvermogen. Met hemelvaart valt er niets te zien. Zelfs ‘een wolk onttrok Hem aan hun ogen’ en de discipelen werden gemaand ‘niet langer naar de hemel te staren.’


In preken wordt de koof tussen ‘hemel en aard’ nog verder uitgediept. Hemelvaart onderstreept Christus’ heiligheid en onze onwaardigheid. Ja, de hemelvaart moet ons te meer doen beseffen dat wij ‘van nature ter helle moeten varen’, zo las ik ergens. God is ver. Alsof niet het voorhangsel op Goede Vrijdag van beneden naar boven zou zijn gescheurd! Het lijkt er op dat op Hemelvaartsdag het voorhangsel weer haastig wordt gerepareerd. Een wolk onttrok Hem aan hun ogen!’

In deze rubriek willen we kennisnemen van leerzame studies die studenten en kandidaten van de TUA of een andere instelling gemaakt hebben. Deze keer nemen we kennis van de doctoraalstudie van  Ds. A.van Harten-Tip. Zij woont in Smilde en is predikant binnen de voortgezette Gereformeerde Kerken in Nederland.


Kerkrecht is geen vak waarvan veel mensen meteen enthousiast worden; toch is het kerkrecht belangrijk voor de kerk - het gaat immers over de afspraken die binnen een kerk of kerkverband zijn gemaakt. In dit en het volgende artikel wordt kort verteld over de resultaten van een studie naar de ontwikkeling van het gereformeerde kerkrecht in het begin van het bestaan van de Gereformeerde kerk in de Nederlanden.

De eerste gereformeerde kerkorde voor de Nederlandse kerk werd opgesteld in 1571 in Emden. Daar werd door afgevaardigden van de gereformeerde kerken in de Nederlanden en van Nederlandse vluchtelingenkerken, min of meer in het geheim, de eerste echte synode van de Nederlandse Gereformeerde Kerk gehouden.

Commentaar

 • Convent 2024-02-22 17:59:53

  Het kan je haast niet ontgaan zijn. Het convent dat op DV 20 april 2024 door deputaten...

 • Volle verzekering 2024-02-10 09:35:41

  Een gaatje in de agenda maakt dat wij op vakantie gaan. De camper wordt volgepakt met die dingen...

 • Helpen 2024-01-27 09:14:13

  Het is bijna Hulpverleningszondag en daarom wordt in dit nummer van het Kerkblad ingegaan op...

 • Goed voornemen 2024-01-13 09:36:53

  De stelling die Sake Stoppels, emeritus lector theologie, van de CHE, poneert in zijn bijdrage in...