{mosimage}Dr. A. H. van Veluw zoekt in een indrukwekkende studie naar de oorsprong van het kwaad. Het grootste deel van deze studie gaat over het zogenaamde natuurlijke kwaad zoals aardbevingen, overstromingen, tornado's, vulkaanuitbarstingen en epidemieën. Volgens Van Veluw staat dat natuurgeweld in verband met de zondeval. Maar hoe?

Het natuurlijke kwaad kent veel verschijningsvormen met een wisselend aantal slachtoffers. Sommige vormen kunnen het gevolg zijn van de dwaasheid van mensen in het omgaan met de schepping. Andere vormen staan helemaal los van menselijke invloeden.  In dat geval zijn mensen daar niet verantwoordelijk voor.

Verklaringen
Indrukwekkende natuurverschijnselen zoals aardbevingen zijn meer dan slechts een speling van de natuur. We kunnen niet eenvoudig zeggen dat zij geen kwaad zijn en horen bij de mooie schepping die God gemaakt heeft. Nee, rampen ervaren we vaak als een kwaad. Denk aan de tsunami van de Tweede Kerstdag 2004 waarbij meer dan tweehonderdduizend doden vielen.

{mosimage}In het vorige kerkblad schreef ik over verschillende typen stiltecentra onder de kop ‘5x gedachten over stilte’. Deze keer laat ik iets zien van gedachten in de stilte.

In vrijwel alle stiltecentra kunnen bezoekers in een gedachtenboek schrijven. Een gedachtenboek doet denken aan een voorbedeschrift zoals dat in sommige kerken ook ligt of aan een gastenboek zoals bij een tentoonstelling. Een gedachtenboek wordt alleen veel breder gebruikt: behalve reacties op de ruimte en gebeden, zijn er ook berichten die laten zien hoe mensen omgaan met moeilijkheden, berichten waarin bezoekers anderen aanspreken en teksten waarmee mensen een geliefde herdenken. Hieronder volgt een korte impressie van elk van deze categorieën.

{mosimage}Waarover gaat het bij ‘Geestelijke leiding in de prediking?’ Hebben we hier het oog op ‘spiritueel leiderschap’ (leadership) waarover vooral binnen evangelicale kring nogal wat te doen is?

Laten we deze knoop meteen maar doorhakken: deze uitdrukking verwijst niet zozeer naar het ‘leiderschap’ van mensen, maar naar de leiding van de Heilige Geest. Concreter gezegd: het gaat hier om de vraag hoe de Geest het heil dat Christus heeft verworven toepast aan de harten van mensen. Hierbij moeten we allereerst denken aan de wijze waarop de Geest zondaren tot Christus brengt in de weg van geloof en bekering. Dat is echter niet het enige. Het gaat ook om het werk van de Geest in de oefening en groei van het geloofsleven en om Zijn leiding in de levensheiliging. Dat betekent dat hier ook aan de orde komt welke remmingen, stremmingen en strijd er kunnen zijn in het leven van de gelovigen en hoe de Geest leert daarmee op een geestelijke manier om te gaan. Aan deze dingen dient een goede, bijbelse prediking voortdurend aandacht te schenken.

{mosimage}In de afgelopen jaren verschenen op steeds meer plekken stiltecentra, afgezonderde plekken in de openbare ruimte of in een publieke instelling, open toegankelijk en ingericht om mensen de gelegenheid te geven zich terug te trekken voor rust, gebed, bezinning, meditatie of persoonlijk ritueel. Dergelijke ruimtes zijn bijvoorbeeld te vinden in ziekenhuizen en andere zorginstellingen, onderwijsinstellingen, kerken, winkelcentra, op luchthavens.

Stiltecentra worden op uiteenlopende manieren ingericht en ze worden door heel verschillende mensen bezocht. Overeenkomsten zijn er natuurlijk ook. Als je kijkt naar de manier waarop mensen denken over stiltecentra, zijn er grofweg vijf categorieën te onderscheiden: stiltecentra als het baken, als gedenkplek, als tempel, als vrijplaats en als cocon. In dit artikel bespreek ik kort die ‘gedachten over stilte’. De foto’s laten ook zien dat de manier waarop een stiltecentrum wordt ingericht, samenhangt met dat denken over stilte.
In vrijwel alle stiltecentra ligt een boek waar mensen hun gedachten en gebeden  kunnen opschrijven. In een volgend artikel besteed ik aandacht aan die ‘gedachten in de stilte’. Beide, het denken over stilte en de gedachten in de stilte, laten iets zien van de manier waarop mensen tegenwoordig nog vorm geven aan ‘religie’.

{mosimage}Allen worden wij vroeg of laat met kwaad geconfronteerd. We zoeken daarvoor een verklaring. Ook dr. A. H. van Veluw heeft gezocht zoekt naar een antwoord op de vraag naar het kwaad. Het resultaat van zijn zoektocht is een boek over God, schepping en de oorsprong van het kwaad. Daarin komt ook het kwaad dat mensen doen, aan de orde.

Mensen doen niet alleen hun naaste kwaad. Ze brengen ook de dierenwereld leed toe. Maar waarom moet dat schijnbaar ongehinderd doorgaan? Zou de Almachtige dat kwaad niet kunnen tegenhouden? Die vraag leeft bij velen. Dr. Van Veluw brengt naar voren dat God dat kwaad zeker kan tegenhouden. Hij doet dat ook. Maar niet alles houdt Hij tegen. Want kwaad hoort bij een gevallen schepping. Het is de prijs die de mensheid moet betalen voor het feit dat zij tegen God in opstand is gekomen. Ook is dat kwaad de prijs op de keuzevrijheid die eigen is aan het mens-zijn.

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...