Image?Als het net even anders was gegaan?  is een regel uit een lied van Herman van Veen. Het gaat erover dat er maar weinig voor nodig is om de geschiedenis anders te laten verlopen. Zoals ??n van de stellingen van de chaostheorie zo fraai zegt: een wapperende vlinder aan de ene kant van de wereld kan een orkaan veroorzaken aan de andere kant.
    
Een mooi voorbeeld van dit ?vlindereffect? is ook te vinden in de speelfilm -Sliding Doors-. In deze film wordt de hoofdpersoon Helen ontslagen. Als ze terneergeslagen naar huis gaat neemt haar leven een onverwachte wending, of liever gezegd de mogelijkheid van die wending wordt in de film getoond.
Het al dan niet missen van de metro is de aanleiding om twee verhaallijnen naast elkaar uit te werken.
In verhaal 1 mist ze de metro en neemt ander werk om rond te kunnen komen. Haar vriend heeft echter zonder dat zij het weet ook een relatie met een andere vrouw. Hij voelt zich daar schuldig over omdat hij Helen bedriegt, maar ook weer niet zo schuldig dat hij de relatie be?indigd. Uiteindelijk is het die andere vriendin die Helen confronteert met de relatie. Helen valt van de trap en belandt in het ziekenhuis.
In verhaal 2 haalt ze de metro wel en is dus veel eerder thuis dan normaal. Daardoor betrapt ze haar vriend die op dat moment het bed deelt met zijn ex. Helen verbreekt de relatie en vertrekt.

ImageDe boeken van Tim Keller verkopen als warme broodjes. Kennelijk is er behoefte aan heldere, eigentijdse vertolking van de Bijbelse boodschap. Het lukt Keller telkens weer om bekende Bijbelverhalen en vertrouwde christelijke geloofswaarheden, zo te kantelen dat je opluistert.

Zo ook in dit boekje. Hierin geeft hij een uitleg van Lukas 15. Vooral het gedeelte dat wij kennen of noemen: de gelijkenis van de verloren zoon. Keller is niet de eerste die er ons op attent maakt dat we die gelijkenis moeten lezen vanuit het begin van Lukas 15, namelijk dat zondaars tot Jezus komen en dat de Farizee?n en Schriftgeleerden hem dat kwalijk nemen. Ook is hij niet de eerste die erop wijst dat de naam ?gelijkenis van de verloren zoon? niet klopt. Anderen hebben gesuggereerd het te noemen ?de gelijkenis van de liefdevolle vader?. Keller kiest voor de titel ?de gelijkenis van de twee verloren zonen?, waarbij uiteraard de vrijgevige vader de hoofdrol vervult.

De kern van het boek is tweeledig. De eerste kern is dat Keller op een originele wijze laat uitkomen dat er twee verloren zonen zijn. De tweede kern is het optreden van de vader naar beide verloren zonen toe nl. dat hij beiden tegemoet treedt, beiden binnen nodigt en beiden een feestmaal aanbiedt. De vrijgevige vader. ?De slechte zoon gaat naar het feest van de vader maar de goede zoon wil niet.

Ds. J.G. Kortleven, predikant van de roepende kerk van Stadskanaal, opent de vergadering.
Een gedeelte van de vergadering wordt bijgewoond door deputaten naar art. 49 van de Kerkorde.
Als deputaten zijn aanwezig de predikanten A. Brons, G. van de Groep en W. J. Quist. Ook zijn aanwezig twee afgevaardigden van de Gereformeerde Kerk vrijgemaakt te Veendam, te weten de brs. K.W. Dikkema en G. Kruizinga.
Ds. J. Bosch, de nieuwe predikant van de kerk van Groningen is voor het eerst op deze vergadering aanwezig. Extra aandacht wordt gegeven aan het beroep dat de gemeente van Delfzijl uitbracht op kandidaat W. de Bruin.

Als openingslied zingen we psalm 139 : 1 en 9. Uit de Bijbel wordt gelezen Exodus 3: 1 - 6. Ds. Kortleven houdt een korte meditatie naar aanleiding van het 5e vers.
Hierna gaat hij voor in gebed en wordt er nog gezongen uit psalm 8: 7, 8, 9 en 11.

Uit het onderzoek van de lastbrieven blijkt dat de classis wettig vertegenwoordigd is.
Het moderamen voor deze vergadering is als volgt: preses ds. G. Huisman, scriba ds. A.J. van der Toorn en assessor ds. Kortleven.

ImageIk houd alles voor vuilnis, opdat ik Christus mag winnen             Filippenzen 3:8b

Alles is afval. Christus is alles. Deze twee zinnen geven een hoofdlijn van Fil. 3:1-14 weer. Het was 25 jaar geleden de hoofdlijn van een preek die ik over dit gedeelte hield.

Van tevoren wist ik dat een vrouw die anders nooit in de kerk kwam met haar man was mee-gekomen. Ze was christelijk opgevoed, maar ze had afstand genomen van kerk en God. Wat zou haar reactie zijn op de preek?
Paulus laat in dit gedeelte zien dat geloven in Christus bevrijdend is. Maar dat vraagt wel een radicale keus. Uiteindelijk is het alles of niets.  
De reactie van de vrouw was negatief. Ze vond dat de preek haar overtuiging bevestigde dat christenen het aardse leven niet belangrijk genoeg vinden. Zij vond het evangelie afstotend.

Vragen
Het evangelie is toch juist uitnodigend en bevrijdend? Dat had ik voor haar niet duidelijk kunnen maken.
Was mijn preek geen goede vertolking geweest van Fil. 3? Had de vrouw niet goed geluisterd? Speelden beide factoren? Of had ze juist heel goed begrepen waar het om gaat? Had ze daarom het evangelie afgewezen? Ik kreeg geen kans deze vragen met haar te bespreken. Het is me wel blijven bezighouden.
Hadden trouwens de andere hoorders de bedoeling van Fil. 3 wel begrepen? En ik zelf? Is Christus werkelijk alles voor ons, op de manier zoals God Hem gegeven heeft? Is alles daarom vuilnis voor ons? Zo ja, hoe? Maak ik de radicale keus voor Christus? Verkondig ik het evangelie zo dat de hoorders tot die keus worden uitgedaagd en haar als bevrijdend ervaren?

ImageGod leren kennen. Volgens de Gereformeerde belijdenis (artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis) zijn daar twee middelen voor. De eerste is de schepping, onderhouding en regering van de wereld en de tweede is het Woord van God. God leren kennen door de schepping door goed te kijken, daarover gaan deze drie artikelen. Na het eerste artikel over een fictief praktijkvoorbeeld en het tweede artikel over Bijbelse voorbeelden gaat dit artikel over de verhouding tussen het kijken in de schepping en het lezen van het Woord.
 
Het staat er in artikel 2 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis heel duidelijk en krachtig. Wij kennen God ten eerste door de schepping, onderhouding en regering van de hele wereld. Want de schepping is voor ons een prachtig boek, waarin alle schepselen, groot en klein, ons laten zien wat van God niet gezien kan worden, namelijk zijn eeuwige kracht en goddelijkheid. Dit is voldoende om mensen te overtuigen. Vooral dat laatste zinnetje spreekt krachtige taal, het boek van de schepping is voldoende om mensen te overtuigen. Daar belijdt de kerk nogal wat! Voor mij zelf was het een aantal jaren geleden een nieuwe ontdekking, dat bij de opsomming in artikel 2 het boek van de schepping als eerste wordt genoemd en dat er van dat scheppingsboek wordt gezegd dat het voldoende is om mensen te overtuigen. Toch blijkt in de praktijk dat, als je zoveel nadruk op het scheppingsboek legt, anderen hun wenkbrauwen fronsen. Doe je op deze manier het Woord van God niet tekort? De kerkmensen uit het eerste artikel, die teleurgesteld reageerden op de excursie tijdens de eredienst van dominee Kijk in de Vegte konden zich wel eens in een groot gezelschap bevinden. 

Commentaar

 • Op weg naar de GS 2024-06-15 10:09:55

  Als dit kerkblad verschenen is, is het bijna zover dat de Generale Synode bijeen komt in...

 • Genoeg is genoeg! 2024-06-02 12:35:18

  Na een verjaardag waarbij de hele familie gezellig langs is gekomen en iedereen gezellig is en...

 • Pinksteren 2024-05-17 18:03:28

  In dit nummer van het Kerkblad wordt speciaal ingegaan op Pinksteren. De uitstorting van de...

 • Wereldverbeteraars 2024-05-03 13:31:31

  Wereldverbeteraars Met zijn boek ‘De meeste mensen deugen’ (2019), heeft Rutger Bregman zijn...