Even om het geheugen op te frissen, de synode is in juni 2019 geopend en het was de bedoeling deze in het voorjaar van 2020 af te ronden. Door de coronapandemie hebben we na februari 2020 niet meer fysiek kunnen vergaderen. Enkele onderwerpen zijn via een digitale vergadering behandeld maar voor de onderwerpen ‘Kerkelijke eenheid’ en ‘Vrouw en ambt’ vonden we dat we elkaar echt in de ogen moesten kunnen kijken. Voorjaar 2021 is besloten de synode-werkzaamheden pas na Pasen 2022 voort te zetten.

 

Ds. Han Schenau opent de vergadering en schetst de context waarbinnen de synode plaatsvindt: oorlog in de Oekraïne en de coronapandemie die niet weg is. Hij wijst ons daarbij op de wederkomst van onze Here Jezus waar we verlangend naar uit mogen zien. Na lezing van Johannes 20, de verschijning van de Here Jezus in de discipelkring, gaat hij ons voor in gebed. Bij de presentie blijkt dat er de afgelopen jaren nogal wat predikanten van standplaats zijn veranderd en daarom worden vervangen door secundi. Uit de PS van het Zuiden is er een afgevaardigde minder. Een afgevaardigde heeft geen vervanger kunnen vinden waardoor we deze week met 51 personen zijn.

 

De voorjaarsvergadering van de classis Leeuwarden werd op donderdag 3 maart gehouden in de Bethelkerk te Leeuwarden. Roepende kerk was Broeksterwoude-Petrus. Consulent dr. D.J. Steensma opende de bijeenkomst met gebed en meditatie. Hij stond n.a.v. Markus 9 stil bij de verheerlijking van Jezus op de berg.

Als moderamen trad aan ds. A.A.L. Aalderink (preses), ds. D. van der Zwaag (assessor) en ds. D.J. Steensma (scriba).

 

Bij het punt ‘benoemingen’ werd besloten om de reeds verkozen afvaardiging naar de PS van het Noorden te handhaven. Vanwege de beperkende coronamaatregelen is deze vergadering uitgesteld tot D.V. 7 april a.s. Wel zullen wellicht enkele broeders zich moeten laten vervangen door hun secundus omdat hun ambtstijd binnen de gemeente dan verstreken is of omdat ze het classicaal ressort voor 7 april gaan verlaten. Anderen zullen om die reden niet langer als secundus kunnen fungeren.

 

Namens de roepende kerk Midwolda opent ds. Van Slooten de vergadering. Vervolgens wordt een gedeelte uit Mattheüs 13 gelezen. Jezus vergelijkt het koninkrijk van God met het beeld van een zaaier die uitging om te zaaien. Belangrijk is het zaaien van het Woord. Wij mogen die zaaiers zijn. We hopen dat deze vergadering ook in het teken van zaaien mag staan.

Hierna zingen we alle coupletten van Liedboek gezang 78: Laat m’in U blijven groeien bloeien.

Er wordt gebeden om een zegen over de vergadering.

Uit het onderzoek van de lastbrieven blijkt dat de vergadering wettig bijeen is. De vergadering benoemt ds. J.R. Bulten tot scriba.

 

De achtergrond van het negende gebod ligt in de rechtspraak. Wie een vals getuigenis sprak over zijn naaste, kon in het oude Israël daarmee soms zelfs beslissen over leven of dood. Maar dit gebod heeft tegelijkertijd betrekking op alle terreinen van het leven. 

 

Steeds moeten we waken voor woorden die niet betrouwbaar zijn en geen houvast bieden. Als we bijvoorbeeld onze naaste een beeld van de werkelijkheid voorspiegelen dat geen recht doet aan de echte werkelijkheid, leggen we een vals getuigenis af. Bijvoorbeeld als we onze naaste voorspiegelen dat alles vrede is, terwijl het de vraag is of er écht vrede (allereerst met God) is gezien zijn levenswijze (Jer.8,11). Als de muur met kalk wordt bepleisterd, moet eerlijk worden gezegd, dat deze geen standhoudt bij stromende regen, hagel en storm (Ez. 13,11). Een echt beeld van de werkelijkheid geeft aan dat God Koning is, en dat ons leven pas tot zijn doel komt in verbondenheid met Hem.

Commentaar

 • Vluchtelingen 2022-06-17 17:01:48

  Komende maandag, 20 juni, is het Wereldvluchtelingendag. Al sinds 2001 is deze dag door de...

 • Godsdienstvrijheid een zegen 2022-06-03 15:31:24

  Het is gewoon een gegeven. Onze samenleving wordt steeds seculierder. Onlogisch is het niet dat...

 • Kirill 2022-05-20 17:21:12

  Kirill, of Cyril is 75 jaar en sinds 2009 de patriarch van Moskou en van alle Russen en de Primaat van de...

 • Jubileum predikant 2022-05-06 09:12:18

  Regelmatig lezen we in het kerkblad een interview met een predikant, vanwege een jubileum. 25...