In 2017, bij het 125-jarig (voort)bestaan van de Christelijke Gereformeerde Kerken (vanaf nu CGK) in Nederland, is de canon CGK tot stand gekomen. Wat wilde je altijd al weten en wat mag je niet vergeten. Deze serie beoogt een enkel element uit te lichten. Kort en bondig.

Wist je dat . . . . .

-       in de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 zich een enorme natuurramp voltrok in Zeeland

Jongeren die zijn afgehaakt bij de kerk en het christelijk geloof, geven vaak aan dat ze mensen in hun leven kennen die het ene zeiden, maar het andere deden. In het eerste artikel stelden we de vraag: hoe kunnen we een goede identificatiefiguur zijn voor onze kinderen?

Het is belangrijk dat we Bijbelse normen en waarden niet alleen onder woorden brengen, maar ze in ons binnenste dragen. Die binnenkant wordt zichtbaar naar buiten toe, in liefde tot God, onszelf en onze naaste. Als we zo leven, zien onze kinderen in ons een spiegel van God. Hoe dat kan? Als God met Zijn Geest in ons woont en werkt. Dan schrijft Hij Zijn wet in ons binnenste en ontstaat er liefde naar boven, liefde naar binnen en liefde naar buiten. Onze kinderen zien dan dat het ‘klopt’ en verlangen er ook naar God te kennen. Nu de vraag: hoe zien onze kinderen dat we onze naaste liefhebben als onszelf?

Dit praktische boekje gaat over duurzaamheid. Verschillende personen worden in dit boek geïnterviewd. Het zijn allemaal mensen die op de een of andere manier bij dit thema betrokken zijn. Ieder hoofdstuk sluit af met tips voor een duurzaam leven. Aan het einde van het boek worden een drietal suggesties gedaan voor bijbelstudiegroepen. Er zijn vragen te vinden waardoor de hoofdstukken ook besproken kunnen worden in groepsverband.

Jan Pool schreef dit boek over de Heilige Geest, omdat hij sterk het idee had dat de Heilige Geest zelf hem daartoe drong. Eigenlijk zou hij een boek schrijven over de Bergrede, maar hij ervoer de leiding van de Geest om zijn plannen te veranderen. Zo kwam dit boek tot stand.

In dit boek bespreekt hij diverse aspecten die cirkelen om de vraag wie de Heilige Geest is en wat Hij doet. Daarbij benadrukt de auteur dat er een sterke onderwaardering is voor het werk van de Geest. Opvallend is dat de auteur zich daarbij niet beperkt tot de traditionele kerken, maar ook in de meer charismatische kerken ziet hij in veel gevallen weinig van het werk van de Heilige Geest.

De predikant heeft twee belangrijke taken in de eredienst. Hij is geroepen tot de verkondiging van het Woord en hij moet de gemeente voorgaan in de dienst van het gebed.

Voorbereiding
De eerste taak, de verkondiging van het Woord, vereist een zorgvuldige voorbereiding. Er moet een Bijbeltekst gevonden/gekozen worden; er is vertaalwerk, exegese, meditatie nodig, en dan moet de preek zelf nog geschreven worden. Een preek maken kost uren aan voorbereidingstijd. Dat is ook logisch, het is immers een gewichtige taak die op de schouders van de prediker rust. Een mens die het Woord van God moet verkondigen. De preek moet trouw zijn aan de Bijbel, de preek moet vrij zijn van dogmatische onwaarheden, daarbij moet de preek ook actueel zijn en aansprekend voor de hoorders. De preek is niet zomaar een praatje...
En het gebed dan? Waar moet het gebed aan voldoen? Hoeveel voorbereidingstijd is er nodig voor de dienst van het gebed? Ik heb sterk de indruk dat zowel de predikant als de gemeente minder eisen aan het gebed stellen dan aan de prediking. Aan de voorbereiding van de preek wordt ook meer tijd besteed dan aan het gebed. Dat is niet verwonderlijk en ook niet noodzakelijkerwijs verkeerd. Het maakt mij wel nieuwsgierig naar welke consequenties dat kan hebben voor het gebed.

Commentaar

 • ‘De gevende hand is altijd boven.’ 2023-03-24 18:08:22

  Ik moet de laatste tijd nogal eens denken aan deze uitdrukking. Iemand gebruikte hem in een...

 • Uitgepraat? 2023-03-11 12:50:15

  Het bericht dat de classis Zwolle haar activiteiten tot een minimum beperkt, kan u eigenlijk niet...

 • Wat bezielt je toch! 2023-02-24 18:19:56

  Binnenkort is het precies een jaar geleden dat Poetin Oekraïne binnenviel. 24 februari 2022...

 • Maakbaar (2) 2023-02-10 18:24:29

  Ruim een jaar geleden, eind 2021, schreef ik al een Commentaar met deze titel. De gedachte van...